Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Junta de Contractació Centralitzada

La Junta de Contractació Centralitzada (JCC) és l'òrgan de contractació interministerial. És un òrgan col•legiat adscrit a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació al qual s'atribuïx, d'acord amb l'article 316.3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, “les funcions d'òrgan de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada regulat en els articles 206 i 207”.

En eixe sentit, és destacable que des dels inicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació s'ha pretés la implicació de tots els actors amb interessos en la contractació i, per tant, es va considerar necessari que l'òrgan encarregat de la contractació comptara amb representació de tots els departaments.

Per això, en la composició del Ple d'este òrgan hi ha representants permanents dels ministeris de la Presidència i d'Hisenda i Administracions Públiques i representants rotatoris de la resta de departaments ministerials, de tal manera que assistixen un total de cinc representants dels departaments ministerials a les reunions del Ple de la Junta de Contractació Centralitzada, la funció bàsica de la qual és adoptar els actes d'adjudicació dels contractes centralitzats i dels acords marc. A més, la presidència recau en la titular de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, i dos vocalies i la secretaria de l'òrgan en subdirectors generals de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la contractació.

AAddicionalment, en funció de l'objecte del contracte que s'analitze, si té singular incidència en algun departament que no estiga representat pel torn rotatori en el Ple de la Junta de Contractació Centralitzada o en la Comissió Permanent d'esta Junta, podrà ser convidat a participar-hi i així s'ha fet ja en diverses ocasions.

La JCC ha sigut regulada per l'Orde HAP/2028/2013, de 30 d'octubre, establint un esquema de Ple i Comissió Permanent, sent l'última l'encarregada de la valoració de les ofertes i de la resta de les actuacions pròpies de les meses de contractació.

La sessió constitutiva en què van estar presents tots els departaments ministerials va tindre lloc el 12 de novembre de 2013.