Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Junta de Contractació Centralitzada

La Junta de Contractació Centralitzada (JCC) és l'òrgan de contractació interministerial. És un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació al que s'atribuïx, d'acord amb l'article 323.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, “les funcions d'òrgan de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada regulat en els articles 229 i 230”.

Per açò, en la composició del Ple d'este òrgan es troben representants permanents dels Ministeris de la Presidència i d'Hisenda i Funció Pública i representants rotatoris de la resta de departaments ministerials, de tal forma que assistixen un total de cinc representants dels departaments ministerials a les reunions del Ple de la Junta de Contractació Centralitzada la funció bàsica de la qual és adoptar els actes d'adjudicació dels contractes centralitzats i dels acords marc i d'admissió als sistemes dinàmics d'adquisició. Comptant amb representació de tots els departaments es pretén la participació de tots els actors amb interessos en la contractació.

La JCC es troba actualment regulada en l'Orde HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Orde EHA/1049/2008.