Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Foro de Centrales de Contratación Autonómicas

Hi ha diverses excepcions a la contractació centralitzada, autoritzacions requerides i altres informes preceptius que es detallen a continuació:

I. AUTORITZACIÓ D'EXCEPCIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA

Una vegada que es declara centralitzat un servici o un subministrament, la competència per a contractar-los correspon a la DGRCC. El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLSCP) en l'article 206.3, així com l'Orde de Centralització (articles 3 i 5 de l'Orde EHA/1049/2008), establixen la possibilitat de sol•licitar autorització a la DGRCC per a contractar d'acord amb les normes generals de competència i procediment pel mateix òrgan de contractació.

Cal destacar que, llevat que la mateixa Orde de Centralització excloga del seu àmbit els contractes menors, la centralització d'un servici o subministrament afecta tots els contractes l'objecte dels quals estiga centralitzat amb independència de la quantia.

Han de considerar-se dos supòsits a l'hora de sol•licitar una autorització d'excepció a la contractació centralitzada, en funció de si es tracta d'un acord marc o d'un contracte centralitzat:

 1. Per a acords marc:

  • Règim general: sol•licitud d'autorització d'excepció quan ja està en vigor l'acord marc

   • S'aplica al cas de servicis o subministraments declarats de contractació centralitzada.

   • Per a sol•licitar l'autorització d'excepció a la compra centralitzada cal acreditar que els béns adjudicats en l'acord marc o el règim de prestació dels servicis no reunixen les característiques indispensables per a satisfer les necessitats del peticionari.

  • Règim transitori: sol•licitud d'autorització d'excepció quan encara no està en vigor l'acord marc

   • S'aplica al cas de servicis o subministraments que ja estan declarats de contractació centralitzada.

   • Si el contracte que proposa el peticionari té una duració inferior a un any més un altre de possible pròrroga es pot contractar directament d'acord amb les normes generals de competència sense haver de sol•licitar autorització per al contracte, encara que sempre es requerix l'autorització per a la pròrroga.

   • Si el contracte que proposa el peticionari té una duració superior a un any més un altre de possible pròrroga cal sol•licitar autorització a la DGRCC.

 2. Per a contractes centralitzats:

  • Règim general: sol•licitud d'autorització per a contractar al marge del contracte centralitzat (article 5 Orde):

   • S'aplica al cas de contractació de servicis o subministraments ja declarats de contractació centralitzada.

   • S'aplica quan estos servicis o subministraments s'adjudicaran en un contracte centralitzat i no en un acord marc.

   • Es poden contractar per l'òrgan competent d'acord amb les normes generals de competència i procediment si es justifica per les característiques del servici o subministrament i previ informe favorable de la DGRCC.

II. AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'ACORDS MARC:

Es tracta d'una autorització que no està determinada per la matèria objecte del contracte, sinó per l'ús de la figura de l'acord marc.

Article 206.4 del TRLCSP:

 • Quan haja de celebrar-se un acord marc sobre matèries no centralitzades serà necessària l'autorització de la DGRCC quan afecti més d'un departament ministerial, organisme autònom o entitat de l'àmbit obligatori del 206 TRLCSP.