Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contractes centralitzats

Nou model per a contractes centralitzats

La Direcció General ha desenvolupat un model nou per a la contractació centralitzada, el denominat "contracte centralitzat" per contraposició a "l'acord marc". En el contracte centralitzat s'integren, en un expedient únic, les prestacions de servicis de diversos ministeris i organismes. A diferència de l'acord marc, en l'expedient de contractació es definixen els servicis concrets que l'empresa està obligada a prestar, s'hi determina l'import de licitació del contracte i se n'hi establix el finançament.

Estos contractes s'imputen al programa 923R contractació centralitzada en la Secció 31 del MINHAP, crèdit gestionat per la DGRCC. S'exceptuen d'este sistema de finançament les entitats gestores i els servicis comuns de la Seguretat Social, les despeses dels quals s'imputen als pressupostos de la Seguretat Social.

Raons del model nou

Este model de contractació, pel que fa a l'acord marc, permet una major homogeneïtzació en els nivells de prestació requerits als diferents ministeris i organismes, ja que, com s'ha indicat, la determinació de necessitats es duu a terme en el plec de condicions del contracte, elaborat per la DGRCC. Per a l'elaboració d'este document, la DGRCC establix uns criteris generals, als quals s'han d'adaptar les propostes dels diversos centres gestors.

En tot cas, en el procés d'elaboració dels plecs de condicions es manté un contacte continu amb els ministeris i els organismes als quals es dirigixen els servicis, per garantir que la prestació, tot responent a paràmetres comuns, s'adapta als requeriments específics dels centres gestors.

Els estalvis obtinguts pels contractes centralitzats es mantenen en esta secció 31.

Esta centralització es fa compatible amb una descentralització de la gestió i l'ordenació de pagaments: així, tot i que les competències de l'òrgan de contractació corresponen a la DGRCC, el control efectiu de l'execució correspon als diversos centres gestors, que seguixen implicats en la prestació del servici, ja que són els que fan el seguiment d'una execució correcta i els que certifiquen les factures. Així mateix, en estos contractes, la competència per al reconeixement d'obligacions i la proposta de pagament està delegada en els ministeris i els organismes.

D'igual manera, en fase d'execució d'estos contractes es preveu l'existència de comissions de seguiment, formades pels ministeris i els organismes amb més presència en el contracte, com a ferramenta de participació en el seguiment general del contracte.

Contractes centralitzats en vigor

Consulta el catàleg existent de contractes centralitzats