Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contractes centralitzats

Què és un contracte centralitzat?

En el contracte centralitzat s'integren, en un únic expedient, les prestacions per a diversos ministeris i organismes. A diferència de l'acord marc o el sistema dinàmic d'adquisició, en el contracte centralitzat es concreten les prestacions que l'empresa està obligada a realitzar, i es determina l'import del contracte i el seu finançament.

Aquests contractes s'imputen al programa 923R contractació centralitzada en la Secció 10 del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, crèdit que és gestionat per la DGRCC. S'exceptua d'aquest sistema de finançament a les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, les despeses de la qual s'imputen als pressupostos de la Seguretat Social.

Aquest model de contractació, respecte a l'acord marc o sistema dinàmic d'adquisició, permet una major homogeneïtzació en els nivells de prestació requerits en els diferents ministeris i organismes, ja que, la determinació de necessitats es realitza en els plecs de condicions del contracte, elaborat per la DGRCC. Per a la preparació d'aquest document, la DGRCC realitza una anàlisi qualitativa i quantitatiu de les necessitats de les entitats i organismes inclosos en l'àmbit del contracte.

El procediment de gestió econòmic-pressupostària consisteix en la gestió centralitzada, per part de la DGRCC, dels esmentats crèdits pressupostaris fins a la fase de compromís de la despesa, amb gestió descentralitzada de la fase de reconeixement de l'obligació i proposta de pagament pels responsables designats en cada departament o organisme.

El control efectiu de la prestació del servei correspon als diferents centres gestors, que són els qui realitzen el seguiment de la seva correcta execució i els qui certifiquen la conformitat amb el mateix i ordenen el pagament de les factures.

Les úniques excepcions les constitueixen el contracte centralitzat de servei d'agència de viatges, que es finança amb càrrec als crèdits dels destinataris d'aquests serveis, i el contracte d'avaluació expost de l'eficàcia de les campanyes de publicitat institucional, la gestió de la qual no ha estat descentralitzada en la fase de reconeixement de l'obligació i proposta de pagament.

Catàleg de contractes centralitzats