Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com m'hi adherisc

Les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals, els organismes autònoms i ens públics dependents d'elles i la resta d'entitats del sector públic estatal no inclosos en l'àmbit obligatori de la contractació centralitzada, podran adherir-se al Sistema Estatal de Contractació Centralitzada (Central de Contractació de l'Estat) i a un o varis dels servicis i subministraments declarats de contractació centralitzada a través d'acords d'adhesió. El procediment d'adhesió es realitzarà en dos fases: 
 
  • En una primera fase, l'administració o entitat pública interessada acordarà amb la DGRCC l'adhesió genèrica, la qual cosa implica la seua voluntat d'integrar-se en el règim de funcionament del Sistema Estatal de Contractació de l'Estat i la possibilitat d'adherir-se als seus acords marc o sistemes dinàmics d'adquisició.  

  • En una segona fase, l'entitat acordarà amb la DGRCC l'adhesió específica a un o diversos acords marc o sistemes dinàmics d'adquisició, la qual cosa implicarà la seua obligació de realitzar totes les contractacions a través d'aquell excepte quan els béns adjudicats o el règim de prestació dels servicis no reunisca les característiques indispensables per a satisfer les concretes necessitats de l'ens o entitat individualment adherida.  

  • En este enllaç es poden consultar els models de sollicitud d'adhesió genèrics i específics, aprovats per la DGRCC. 

En el següent enllaç pots consultar la guia bàsica per a tramitar la sol·licitud d'adhesió.

Pots sollicitar qualsevol informació en relació al procediment d'adhesió genèrica a la Central de Contractació de l'Estat, o d'adhesió específica als diversos acords marc contactant amb la direcció de correu electrònic Adhesiones.DGRCC@hacienda.hacienda.gob.es.