Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com m'hi adherisc

El Sistema de Contractació Centralitzada Estatal està obert a l’adhesió voluntària de les comunitats autònomes i entitats locals, així com dels organismes autònoms i ens públics dependents. Igualment, podran adherir-se les societats, fundacions i resta d’ens, organismes i entitats del sector públic (art. 229.3 de la Llei 9/2017 de Contractes).

L’ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l’ordre EHA/1049/2008, de 10 d’abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada desenvolupa el procediment d’adhesió a la Central de contractació de l’Estat, de conformitat amb els termes següents:

 • En una primera fase, la comunitat autònoma, l’entitat local, l’organisme autònom, l’ens públic dependent o, si escau, la resta d’entitats del sector públic estatal no incloses en l’àmbit obligatori d’aplicació, d’acord amb l’article 229.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic,  subscriuran amb la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació un acord d’adhesió genèric a la Central de Contractació de l’Estat.

  La celebració d’aquest acord d’adhesió genèric implicarà la manifestació formal de la seva voluntat d’integrar-se en el règim general de funcionament de la Central de Contractació de l’Estat i el dret d’adherir-se als diferents acords marc de la Central de Contractació de l’Estat.

 • En una segona fase, l’entitat formalitzarà l'adhesió voluntària a un acord marc específic que implicarà l’obligació de l’ens o entitat adherits de realitzar totes les contractacions a través d’aquest ens o entitat, excepte quan els béns adjudicats o el règim de prestació dels serveis no reuneixi les característiques indispensables per satisfer les necessitats concretes de l’ens o entitat adherits individualment. Aquesta circumstància requerirà informació trimestral a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

  La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació està obligada a facilitar l’accés a l’aplicació informàtica CONNECTA-CENTRALITZACIÓ als ens i entitats que s’adhereixin voluntàriament a un acord marc específic.

  És obligació dels ens adherits diligenciar la proposta d’adjudicació per l’òrgan de control intern de la gestió economicofinancera de les entitats subjectes a una funció interventora. D’altra banda, tenen dret a rebre informació individualitzada dels acords marcs la celebració dels quals és sol·licitar-n’hi l’adhesió específica.

  El període de vigència de l’acord específic d’adhesió serà equivalent al període de l’acord marc de referència.

  No obstant allò esmenat anteriorment, en el cas dels acords marc tramitats prèviament a l’entrada en vigor, el 18 d’abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública, l’acord específic podrà ser resolt mitjançant una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Els models de sol·licitud d’adhesió genèrics i específics, aprovats per la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, són els següents:

 • Models d’adhesió genèrica

  Nota: juntament amb el formulari d’adhesió genèrica ha de remetre signat el Formulari de sol·licitud d’alta en l’aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓ. En aquest formulari s’ha d’identificar obligatòriament el subjecte de l’adhesió mitjançant el seu codi DIR3.

 • Models d’adhesió específica: l’entrada en de la Directiva 2014/24/UE així com de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, obliga a diferenciar diversos règims d’adhesió als diferents Acords marc de la Central de Contractació de l’Estat, en funció de la normativa aplicable a cadascun d’ells. Per això cal distingir diversos models de sol·licitud d’adhesió especifica.

  • Acords marc tramitats prèviament a l’entrada en vigor, el 18 d’abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE i als quals qualsevol entitat adherida genèricament pot sol·licitar l’adhesió:

   • AM 13/2013, subministrament de servidors de propòsit general.

   • AM 26/2015, serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica.

   Els formularis de solicitud seran els següents:

  • Acords marc tramitats amb posterioritat a l’entrada en vigor, el 18 d’abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE i durant la vigència del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), als quals només les entitats expressament relacionades en els respectius plecs de clàusules administratives particulars poden sol·licitar l’adhesió:

   • AM 19/2018, subministrament de motocicletes i ATV/QUADS.

   • AM 01/2016, subministrament de mobiliari d’oficina i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric i de laboratori.

   • AM 02/2016, subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors.

   • AM 07/2016, subministrament de material d’oficina no inventariable (no hi ha adhesions a aquest acord marc).

   • AM 08/2017, subministrament d’elements i sistemes de seguretat.

   • AM 12/2016, subministrament d’equips audiovisuals.

   • AM 14/2017, subministrament de vehicles turisme.

   • AM 17/2016, subministrament de vehicles industrials pesats.

   • AM 18/2016, subministrament de vehicles industrials comercials.

   • AM 20/2017, subministrament de paper tallat per a equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores.

   • AM 21/2016, subministrament de combustibles en estacions de servei.

   • AM 23/2017, subministrament d’energia elèctrica.

   • AM 50/2017, servei de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional.

   • AM 10/2018, subministrament de sistemes, equips i programari de comunicacions.

   Els formularis de sol·licitud seran els següents:

  • Acords marc tramitats amb posterioritat a l’entrada en vigor, el 18 d’abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE i durant la vigència de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, als quals només les entitats expressament relacionades en els respectius plecs de clàusules administratives particulars poden sol·licitar l’adhesió:

   • AM 05/2018, subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners.

   Els formularis de sol·licitud seran els següents:

Finalment, tens a la teva disposició una guia bàsica per tramitar la sol·licitud d’adhesió.