Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Avís Legal

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (d'ací en avant DGRCC), adscrita a la Subsecretaria del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, és l'organisme titular del domini d'Internet: http://contratacioncentralizada.gob.es

L'ús d'este lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions generals presents en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedisca, sense perjuí de les condicions particulars que es pogueren aplicar a alguns dels continguts o dels servicis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i dels servicis no és immediata, per la qual cosa pot haver-hi desfasaments. Vos suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, dels servicis i dels continguts que s'hi recullen.

Les condicions i els termes que es recullen en el present Avís legal també estan subjectes a canvis, de manera que vos convidem a revisar-lo cada vegada que visiteu de nou el portal.

 

1. Condicions generals d'ús del portal web

La informació continguda en el lloc web http://contratacioncentralizada.gob.es , així com les respostes que puguen donar-se a les qüestions que plantegen els usuaris a través de les bústies de correu electrònics associades, complixen amb les funcions d'informació general i atenció al ciutadà previstes en l'art. 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els servicis d'informació administrativa i atenció al ciutadà; això implica que la informació publicada al portal en cap cas comporta una interpretació normativa, ni tampoc consideració jurídica o econòmica per part de l'organisme titular del domini; tan sols es tracta de mera informació, de manera que en cap cas podrà derivar-se'n cap efecte jurídic vinculant.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els servicis del lloc web, de manera unilateral.

 

2. Drets de propietat intel•lectual i industrial sobre el disseny, els logos i altres imatges del portal web de la DGRCC

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la DGRCC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. Esta protecció afecta igualment les imatges que conté.

L'ús d'estos elements, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi haja autorització expressa d'esta Direcció General. La llicència d'ús dels elements d'este portal especificats en este apartat, atorgada a l'usuari, es limita a la descàrrega i a l'ús privat d'este contingut per part de l'usuari, sempre que els continguts esmentats romanguen íntegres.

La DGRCC declara el seu respecte als drets de propietat intel•lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que este lloc poguera estar vulnerant els vostre drets, vos agrairem que vos poseu en contacte amb nosaltres a través del webmaster del portal, a l'adreça de correu electrònic següent: entradasgafpresupuestariacc@minhap.es

 

3. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals sol•licitades en els servicis de bústies i subscripcions d'esta web s'inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual se n'aprova el reglament de desenvolupament.

L'usuari o la usuària podrà exercir els drets d'accés, rectificació i/o cancel•lació d'acord amb les especificacions recollides en cadascuna de les bústies i/o dels formularis de subscripció.

 

4. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis d'este portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir amb ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus servicis, la DGRCC i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's als jutges i als tribunals del domicili de l'usuari o la usuària, sempre que estiga situat en territori espanyol.

 

5. Reutilització de la informació del sector públic

 

5.1. Obligatorietat de les condicions generals

Les condicions generals presents, disponibles amb caràcter permanent en www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel simple fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos. A estos efectes s'entén per agent reutilitzador tota persona, física o jurídica, que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a fins comercials com per a no comercials.

 

5.2. Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel•lectual

Les condicions generals presents permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos, per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que este ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a tall il•lustratiu, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.

El concepte de document és el que establix l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, amb la redacció donada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la qual cosa comprén tota la informació, independentment de quin siga el suport —material o electrònic— la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, també les dades en els nivells més desagregats o "en brut".

Esta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel•lectual, si escau, corresponents a estos documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i en qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permés per la llei.

 

5.3. Condicions generals per a la reutilització

Són d'aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Esta cita es pot fer de la següent manera: "Origen de les dades: "Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació - Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques".

3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estiga inclosa en el document original.

4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la DGRCC, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es duga a terme.

5. S'han de conservar, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, en el document posat a disposició per a la reutilització.

 

5.4. Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització davall el seu propi risc, corresponent-los en exclusiva respondre davant de tercers per danys que se'n pogueren derivar.

La DGRCC no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys sofrits o de les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La DGRCC no garantix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguen.

 

5.5. Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador està sotmés a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

 

6. Links i hiperenllaços

Estes modificacions podran afectar els hiperenllaços continguts en el lloc web, que poden dirigir a pàgines web de tercers. La DGRCC no assumix cap responsabilitat pel contingut, per les informacions o pels servicis que pogueren aparéixer en estos llocs, les pàgines dels quals no li pertanyen, i sobre les quals no fa una revisió de contingut, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es troben.

El domini http://contratacioncentralizada.gob.es pot aparéixer enllaçat a pàgines que són mantingudes per tercers. Això no implica l'existència de relacions entre la DGRCC i els propietaris d'estes pàgines web, ni tampoc que aquella accepte o aprove la totalitat o part dels continguts o dels servicis. Per tant, els propietaris d'estes pàgines no podran declarar ni tampoc donar a entendre que la DGRCC autoritza de forma expressa l'hiperenllaç, ni tampoc que assumix o supervisa d'alguna manera possible els servicis que s'hi oferixen o s'hi posen a disposició.

Les pàgines que continguen un enllaç al domini http://contratacioncentralizada.gob.es  no poden contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o qualsevol altre signe distintiu pertanyent a la DGRCC, excepte els que formen part del mateix hiperenllaç. Tampoc informacions, continguts il•lícits o contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, ni continguts que resulten contraris als drets de terceres persones.

La DGRCC ni garantix ni es responsabilitza de la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. Les persones que accedisquen a estes pàgines web assumixen davall la seua responsabilitat exclusiva, les conseqüències, els danys o les accions que pogueren derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

 

7. Versió multilingüe

El portal web de contractació centralitzada està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb el que establix l'article 3 de la Constitució Espanyola i els seus Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, l'euskera, el gallec i el valencià. També està traduït a una llengua de la Unió Europea (anglès).

S'advertix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció.

 

8. Política de galletes

El portal web de Contractació Centralitzada instal•la galletes temporalment, amb la finalitat única i exclusiva de poder visualitzar este portal en diversos idiomes.

Una galleta no identifica una persona, sinó una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

La DGRCC seguix la regulació legal i les directrius en esta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, l'única galleta que s'instal•laria seria la següent:

 

 

Per navegar pel portal web no cal que es permeta la instal•lació d'esta galleta i es pot desactivar directament al navegador. En este cas, es visualitzaria únicament en l'idioma per defecte (castellà).

 

9. Frames

La DGRCC prohibix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que altere el disseny, la configuració original o el continguts del seu portal.

 

10. Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establits en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, la DGRCC treballa per garantir que tots els ciutadans —amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i grans— que es relacionen amb esta Direcció General a través del seu portal en Internet http://contratacioncentralizada.gob.es, puguen accedir a la informació i els servicis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les seues circumstàncies personals, els seus mitjans o els seus coneixements.

A estos efectes, el portal de la DGRCC s'ha desenvolupat seguint les recomanacions d'accessibilitat de la norma UNE 139803:2012 intentant ajustar-se el màxim possible al nivell Doble A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C, conforme al que disposa el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre.

L'última revisió sobre el nivell d'accessibilitat d'este portal s'ha fet al juny de 2015.

En tot cas, qualsevol consulta en relació amb l'accessibilitat d'este lloc web podeu presentar-la a través del correu electrònic entradasgafpresupuestariacc@minhap.es .

Si voleu formular una queixa o un suggeriment formal, podeu presentar-los a través del procediment Queixes i Suggeriments Generals davant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el que establix l'article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.