Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Modelo de xestión da contratación centralizada

Na contratación centralizada existen diversos modelos de xestión de contratos, nos que se poden distinguir os seguintes:

  • Xestión de acordos marco e contratos baseados: o órgano de contratación (DGRCC) é o que ten competencia tanto para a licitación, adxudicación e formalización do acordo marco coas empresas adxudicatarias, como para as modificacións, autorización de actualizacións de produtos, imposición de penalidades, resolución de contratos baseados ou do propio acordo marco, etc. En cambio, o organismo interesado está encargado de realizar a petición e, no seu caso, a segunda licitación, aprobar o gasto asociado ao contrato baseado, así como xestionar a recepción e pago dos subministracións e servizos obxecto da contratación. As peticións tramítanse a través da aplicación Conecta-Centralización e para o caso específico do acordo marco de electricidade desenvolveuse ademais unha aplicación denominada ELECTRA destinada a facilitar a xestión dos seus contratos baseados. Con este modelo de xestión, os aforros do procedemento redundan directamente nos orzamentos dos organismos peticionarios.

  • Xestión de contratos centralizados con orzamento centralizado na sección 10: a DGRCC mantén as competencias como órgano de contratación tanto para a licitación, adxudicación e formalización do contrato, como para modificacións, imposición de penalidades, prórroga, resolución do contrato, etc. Con todo, desde o punto de vista económico-financeiro, diferéncianse as competencias para a aprobación e o compromiso do gasto, que son da persoa titular da Dirección Xeral e as competencias para o recoñecemento das obrigas e das propostas de pago, que corresponden aos órganos designados por cada departamento ou organismo que forma parte do contrato e que coinciden coas persoas responsables dos servizos. Para iso, aprobouse a ​Orde HAC/316/2019, do 12 de marzo, de delegación de competencias e pola que se fixan os límites das competencias de xestión orzamentaria e concesión de subvencións e axudas das persoas titulares das Secretarías de Estado.​ Desde o punto de vista da execución do contrato, os departamentos e organismos son os competentes para dar a conformidade aos servizos e ás facturas polo que son os responsables dos servizos os encargados de xestionar o contrato no seu ámbito, o que permite configurar unha xestión descentralizada do contrato enlazada coa responsabilidade do funcionamento. É máis, naqueles contratos nos que hai penalizacións por deficiencias na calidade, son estes os que teñen o poder de decisión o que reforza o papel fundamental que desenvolven as persoas responsables nos departamentos e organismos. Debe destacarse que para efectos de controlar o proceso desenvolvéronse varias aplicacións informáticas como MERCURIO e ELECTRA para realizar un seguimento da execución dos contratos de servizos postais, electricidade, axencia de viaxes e servizos de limpeza respectivamente, que achegue valor engadido ás persoas encargadas da xestión do contrato en forma de información, control, etc.

  • Xestión de outros contratos centralizados: no contrato de servizo de axencia de viaxes o órgano de contratación é a DGRCC, con todo, non se centralizaron os créditos na sección 10 polo que cada centro xestor debe aboar os servizos con cargo ao seu propio orzamento. Tamén neste caso desenvolveuse unha aplicación informática (ATLAS) que facilita o seguimento da execución do contrato. Por último, no contrato de telecomunicacións que tamén se financia con créditos da sección 10, mantivéronse centralizadas todas as competencias, tanto as de contratación (que corresponden á DGRCC), como a competencia para o recoñecemento de obrigas e a proposta de pago dos servizos de telecomunicacións (que se delegaron na persoa que exerce como titular da Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital). Neste caso, é esa unidade, a SGAD, o órgano encargado do seguimento da execución e de dar conformidade ás facturas dos servizos de telecomunicacións.