Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Metodoloxía

Metodología para la preparación de acuerdos marco, sistemas dinámicos, y contratos centralizados.

O proceso de preparación dos acordos marco, sistemas dinámicos, e contratos centralizados, comprende numerosas actuacións, especialmente cando se aborda por primeira vez a contratación centralizada dos subministracións ou servizos. Estas actuacións céntranse na análise da demanda e da oferta, así como do subministración ou servizo cuxa contratación se centraliza, como fase previa á elaboración dos pregos que van rexer a contratación.

 1. ANÁLISE DE DEMANDA (“Necesidades da Administración”):
 • Determinación dos servizos e subministracións de uso común por parte da Administración.
 • Estudo cualitativo e cuantitativo de necesidades dos ministerios e organismos, a partir da información facilitada por aqueles, para concretar as características dos subministracións e servizos a adquirir.
 • Análise de información relativa aos contratos en vigor antes da centralización: prescricións técnicas, aspectos básicos dos pregos de cláusulas administrativas particulares, importes unitarios, etc.
 1. ANÁLISE DA OFERTA (“Estudo de mercado”):
 • Estudo da normativa sectorial de aplicación e reunións, no seu caso, cos ministerios ou organismos con competencias de regulación do correspondente sector, co fin de garantir que os pregos reguladores axústense á normativa e aos criterios interpretativos dos órganos competentes.
 • Análise das empresas do sector: análise de implantación territorial, tipoloxía de empresas por produto, por especialización (p.e. fabricantes-distribuidoras), aspectos de competencia, maior ou menor presenza de PEMES, subcontratación, entre outros.
 • Análise de produtos no mercado, así como dos prezos. Estudo de custos (incluíndo, no seu caso, os custos salariais).
 • Análise das normas xurídicas e técnicas que afectan os subministracións ou servizos a contratar.
 • Análise das características e especificacións técnicas do ben ou servizo.
 • Análise dos aspectos ambientais e sociais do ben ou servizo e das políticas públicas que gardan relación con este.
 1. DETERMINACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS ESENCIAIS DO CONTRATO E ELABORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DO EXPEDIENTE:
 • Determinación da técnica de racionalización da contratación a utilizar, así como das características e termos esenciais da mesma.
 • Elaboración dos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas particulares. Esta elaboración supón, nos contratos centralizados, un proceso de parametrización dos servizos que fixa criterios comúns para a súa prestación –sen prexuízo de respectar aquelas necesidades específicas de cada ministerio ou organismo.
 • Nos procedementos nos que se acomete por primeira vez a contratación centralizada dos subministracións ou servizos, solicítase informe dos pregos á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.