Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Xunta de Contratación Centralizada

A Xunta de Contratación Centralizada (XCC) é o órgano de contratación interministerial. É un órgano colexiado adscrito á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación ao que se atribúen, en consonancia co artigo 323.3 da Lei 9/2017, do 9 de novembro, de Contratos do Sector Público, “as funcións de órgano de contratación do sistema estatal de contratación centralizada regulado nos artigos 229 e 230”.

Neste sentido, é destacable que, desde que comezou a andaina da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, o obxectivo é a implicación de todos os actores con intereses na contratación, polo que se considerou preciso que o órgano encargado da contratación contase con representación de todos os departamentos.

Por iso, na composición do Pleno deste órgano hai representantes permanentes dos Ministerios da Presidencia e de Facenda e Función Pública, así como representantes rotatorios do resto de departamentos ministeriais, de tal forma que asisten un total de cinco representantes dos departamentos ministeriais ás reunións do Pleno da Xunta de Contratación Centralizada, cuxa función básica é adoptar os actos de adxudicación dos contratos centralizados e dos acordos marco.

Ademais, en función do obxecto do contrato que se analice, se este tivese singular incidencia nalgún departamento que non estea representado pola quenda rotatoria no Pleno da Xunta de Contratación Centralizada ou na Comisión Permanente desta Xunta, poderá ser invitado a participar nela e así se ten feito en diversas ocasións.

A XCC atópase actualmente regulada pola Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, que derrogou a Orde HAP/2028/2013, do 30 de outubro, mantendo o esquema de Pleno e Comisión Permanente, e esta última é a encargada da valoración das ofertas e do resto das actuacións propias das mesas de contratación. A orde de 2015 introduciu melloras de funcionamento derivadas da experiencia adquirida, como modificacións no réxime de substitucións ou na atribución de funcións á Secretaría da XCC.

A sesión constitutiva na que estiveron presentes todos os departamentos ministeriais celebrouse o 12 de novembro de 2013.