Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

A Dirección Xeral en cifras

As cifras en 2021

Acordos marco

17

Acordos marco

6.222

Contratos baseados

1.525 M€

Volume de Contratos baseados

136

Moitos acordos marco

321

Empresas de éxito

Contratos centralizados

9

Servizos contratados

368 M€

Orzamento comprometido (*)

46

Moitas

46

Empresas de éxito

(*) Nota explicativa: Non se recollen os datos correspondentes ás Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), nin ao contrato centralizado da axencia de viaxes.Número de contratos baseados en acordo marco

 

Volume de contratos baseados en acordo marco (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos baseados en acordos marco por ámbito

 

Importe dos contratos baseados en acordos marco (miles de €) (i.i.)

 

Importe dos contratos baseados (miles de €) (i.i.)

 

Contratos de compra directa e segunda licitación

 

Número acumulado de contratos baseados no SARA/Non SARA

 

Importe acumulado de contratos baseados no SARA/Non SARA (miles de €) (i.i.)