Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Consultas a empresas

Co obxecto de incrementar a transparencia dos procesos de contratación centralizada e de coñecer a opinión do sector empresarial ao que van dirixidos os acordos marco e os contratos, desde a DGRCC realízanse, de forma previa á aprobación dos pregos de condicións da contratación, reunións con asociacións empresariais e sesións ou consultas públicas con potenciais licitadores e asociacións. Durante os últimos dous anos, mantivéronse as seguintes sesións ou consultas públicas:

 • O 12 de decembro de 2013 celebrouse unha sesión informativa cos principais operadores económicos do sector das estacións de servizo (REPSOL, CEPSA, BP, DISA PENÍNSULA (LICENCIATARIA DE SHELL) e DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS) para combustibles de automobilismo e remitiuse un cuestionario para que as empresas opinaran sobre distintos aspectos do contrato.

 • O 30 de xaneiro de 2014 celebrouse unha sesión informativa destinada ás empresas fabricantes de vehículos turismos, para a presentación do novo acordo marco relativo á súa adquisición e para solicitar a opinión do sector en relación a diversas cuestións técnicas que se fixeron chegar á DGRCC a través dun cuestionario. A esta sesión acudiron representantes de 26 empresas e asociacións.

 • O 26 de marzo de 2014 celebrouse unha sesión informativa co sector empresarial da seguridade privada, para a presentación da primeira fase da contratación centralizada dos servizos de seguridade privada e auxiliares de control en diversos edificios de catro ministerios e varios organismos en Madrid, á que asistiron máis de 60 persoas de 45 empresas ou asociacións. Tras a reunión, remitiuse un cuestionario ás empresas asistentes sobre determinados aspectos determinantes da licitación, como a duración do contrato, a integración de servizos, distribución en lotes, etc.

 • O día 1 de abril de 2014 celebrouse unha sesión informativa á que acudiron 68 representantes de 61 empresas e asociacións empresariais de publicidade, para presentar o procedemento de contratación centralizada dos servizos relativos á compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios relativos á publicidade institucional.

 • O 8 de abril de 2014 celebrouse unha reunión informativa con asociacións e empresas do sector da limpeza á que asistiron máis de 100 representantes do sector. Tras a reunión, remitiuse un cuestionario aos participantes para coñecer a súa opinión sobre determinados aspectos do contrato, como o importe anual que faría que o contrato fose accesible ás empresas de distinto tamaño.

 • O 29 de abril e o 9 de xuño celebráronse senllas sesións informativas coas empresas dedicadas á xestión de viaxes, ás que acudiron 35 representantes de empresas e asociacións do sector, coa finalidade de presentar o procedemento de licitación do contrato centralizado de servizos integrais de xestión de viaxes para a Administración Xeral do Estado, expor ás empresas do sector as liñas xerais do procedemento de contratación e recoller o seu punto de vista sobre o mesmo, para o que se remitiu un cuestionario sobre distintos aspectos do contrato.

 • O 17 de xullo de 2014 realizouse unha sesión de presentación do contrato de servizos enerxía eléctrica da Administración Xeral do Estado, á que foron convocadas todas as empresas comercializadoras. A esta reunión asistiron 28 empresas e máis de 40 responsables das mesmas. Tras a reunión, remitiuse un cuestionario ás empresas sobre distintos aspectos da proposta de acordo marco.

 • El 17 de julio de 2014 se realizó una sesión de presentación del contrato de servicios postais (fase I), á que acudiron representantes das principais empresas de prestación de servizos postais e de asociacións empresariais do sector. Adicionalmente, mantivéronse reunións con representantes das principais organizacións empresariais como ASEMPRE e UNO.

 • O 17 de xullo de 2014 celebrouse un acto público en relación ao acordo marco para a contratación centralizada da subministración do mobiliario xeral e especializado ao que asistiron en torno a 100 responsables de 66 empresas ou asociacións do sector.

 • O 2 de outubro de 2014 celebrouse unha sesión informativa con empresas do sector audiovisual, para a que 100 representantes de 65 empresas confirmaron a súa asistencia.

 • O 15 de abril de 2015 celebrouse a reunión de presentación do futuro acordo marco para a subministración de material de oficina non inventariable (MONI) da AXE, á que foron convocadas todas as asociacións e empresas do sector. A esta reunión asistiron 35 representantes das mesmas. Tras a reunión, remitiuse un cuestionario ás empresas sobre distintos aspectos da proposta do acordo marco

 • O 10 de xullo de 2015 celebrouse unha sesión informativa con empresas e asociacións do sector das tecnoloxías da información relativa á renovación do acordo marco 26/2011 de servizos de desenvolvemento de sistemas de información, á que asistiron 98 persoas.

 • O 3 de febreiro de 2016, remitiuse aos principais operadores do sector do mobiliario de oficina, de laboratorio, médico e xeriátrico un cuestionario para solicitar a súa opinión sobre distintos aspectos relacionados coa contratación centralizada deste tipo de subministracións. No prazo fixado para a contestación, recibíronse achegas de 29 empresas.

 • O 23 de febreiro de 2016 remitiuse aos principais operadores do sector de ordenadores persoais e software ofimático un cuestionario para solicitar a súa opinión sobre distintos aspectos relacionados coa contratación centralizada deste tipo de subministracións. No prazo fixado para a contestación, recibíronse achegas de 12 empresas.