Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como participo

A participación dunha empresa no sistema estatal de contratación centralizada require licitar e resultar adxudicataria das licitacións que se convoquen.

A contratación dos subministracións e servizos declarados de contratación centralizada pode realizarse a través dos seguintes procedementos:

  • Contrato centralizado: adxudícase conforme ás disposicións xerais sobre a contratación do sector público. A participación dunha empresa precisa que concorra a licitación e resulte adxudicataria.

  • Acordos marco: é un acordo que se celebra cunha ou con varias empresas mediante a correspondente licitación no que se establecen as condicións ás que deben axustarse os contratos baseados que se adxudiquen durante o período de vixencia do mesmo. A adxudicación destes contratos baseados nun acordo marco poderá facerse directamente a unha empresa adxudicataria do mesmo ou mediante unha nova licitación, na que só poderán participar as empresas adxudicatarias do acordo marco, segundo as normas que rexen cada acordo marco. Só poden celebrarse contratos baseados nun acordo marco con empresas adxudicatarias do mesmo.

    A participación dunha empresa nos contratos baseados requirirá, por tanto, licitar e ser adxudicatario do propio acordo marco, e posteriormente resultar adxudicataria do contrato baseado con ou sen nova licitación.

  • Os sistemas dinámicos de adquisición permiten la incorporación ao sistema das empresas que cumpran os criterios de selección durante todo o período de vixencia do mesmo. A adxudicación dos contratos específicos realízase mediante unha licitación á que poden concorrer as empresas admitidas no sistema dinámico.

    A participación dunha empresa nos contratos específicos requirirá, por tanto, solicitar e ser admitida no sistema dinámico e posteriormente participar nas licitacións que se convoquen de contratos específicos e resultar adxudicataria.

A Lei de Contratos do Sector Público define as condicións de capacidade e solvencia da empresa para poder contratar co sector público, e os propios pregos de cada licitación definen as condicións específicas de solvencia económica e técnica

Pódense consultar as licitacións e adxudicacións promovidas pola DXRCC no seu Perfil do Contratante na Plataforma de Contratación do Sector Público.