Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como participo

En calquera contratación coas Administracións Públicas é preciso ter en conta o seguinte:

  • Para participar nas licitacións de obras cun valor estimado superior a 500 000 €, é requisito imprescindible dispoñer da clasificación esixida nos pregos. A clasificación das empresas xestiónase a través da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado.

  • Nos contratos de servizos non é esixible estar clasificada, pero será un medio alternativo de acreditación da solvencia do licitador, de conformidade cos pregos reguladores.

  • No resto de contratos non é esixible estar clasificada nin estalo actuará como medio alternativo de acreditación.

  • Aínda que non é obrigatorio, é recomendable, inscribirse no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (ROLECE), xa que permite reducir os custos nos que incorren as empresas para a presentación de ofertas. Así, unha vez rexistrado, é posible acreditar a personalidade, a capacidade de obrar, os poderes da empresa e outras cuestións esixidas pola normativa de contratos, simplemente presentando un certificado.

Pódense consultar as licitacións y adxudicacións na Plataforma de Contratación do Sector Público.

En particular, para as licitacións dos contratos centralizados e acordos marco que xestiona la DGRCC, é preciso ter en conta o seguinte:

  1. Antes da publicación dos pregos, a DGRCC celebra sesións públicas cos potenciais licitadores e asociacións empresariais para informar do enfoque das licitacións e incluso solicitar a opinión do sector sobre determinadas cuestións que se incorporan aos pregos. Estas convocatorias realízanse a través da Plataforma de Contratación do Sector Público e a través deste portal.

  2. A citada Plataforma é o perfil do contratante da DGRCC, de modo que nela se publican todas as licitacións que se promoven desde a DGRCC.

  3. Durante o prazo de presentación de ofertas, os licitadores poden formular todas as dúbidas ou solicitar todas as aclaracións que xurdan respecto aos contidos dos pregos.

Calquera comunicación derivada do procedemento de licitación é comunicada a través da Plataforma, motivo polo que é obrigatorio que os licitadores estean dados de alta neste sistema de conformidade co indicado nos pregos.