Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Aviso Legal

A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación (en adiante, DGRCC), adscrita á Subsecretaría do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, é o organismo titular do dominio de Internet: http://contratacioncentralizada.gob.es

O uso deste sitio web implica a expresa e plena aceptación das presentes condicións xerais na versión publicada no momento no que o usuario acceda ao sitio, sen prexuízo das condicións particulares que se puideran aplicar a algúns dos contidos ou servizos do sitio web. En todo caso, a actualización da información e dos servizos non é inmediata, polo que poden existir desfasamentos na mesma. Suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos na mesma.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso legal tamén están suxeitos a cambios, de modo que lle invitamos a que revise este Aviso legal cada vez que visite de novo o Portal.

 1. Condicións xerais de uso do portal web​

  A información contida no sitio web http://contratacioncentralizada.gob.es, así como as respostas que puideran darse ás cuestións que formulen os usuarios a través das súas caixas de correo electrónico asociadas, cumpren coas funcións de información xeral e atención ao cidadán previstas no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán; isto implica que a información publicada no Portal en ningún caso comporta unha interpretación normativa, nin tampouco consideración xurídica ou económica por parte do organismo titular do dominio; é mera información, de modo que en ningún caso poderá derivarse ningún efecto xurídico vinculante dela.

  Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, resérvase o dereito, en calquera momento e sen previa notificación aos usuarios e as usuarias, a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, de forma unilateral.

 2. Dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o deseño, logos e outras imaxes do portal web da DGRCC

  Tanto o deseño do portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas e outros signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen á DGRCC e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Esta protección afecta igualmente ás imaxes contidas no mesmo.

  O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización desta Dirección Xeral. A licenza de uso dos elementos especificados neste apartado deste portal, outorgada ao usuario ou usuaria limítase á descarga do este contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

  A DGRCC declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiras persoas; por iso, se considera que este sitio puidese estar a vulnerar os seus dereitos, pode porse en contacto coa DGRCC a través do webmaster do portal, na seguinte dirección de correo electrónico: portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es.

 3. Protección de datos de carácter persoal

  Os datos persoais solicitados nos servizos de caixas do correo e subscricións desta web son tratados de forma confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

  Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos dos seus datos que leve a cabo a DXRCC. No que respecta a todas as cuestión relativas ao tratamento dos seus datos persoais ou ao exercicio dos seus dereitos, pode poñerse en contacto coa Delegada de Protección de Datos de Facenda neste formulario de solicitude de información.

  Pode exercer perante o responsable do tratamento, cando procedan, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao tratamento, retirar o consentimento, así como o seu dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus dados, mediante este formulario de exercicio de dereitos.

  Pode exercer o seu dereito a reclamar perante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través da seguinte ligazón.

  Con carácter previo á presentación desta reclamación, poder dirixirse á Delegada de Protección de Datos de Facenda de conformidade co disposto no Art. 37.1 da mencionada Lei Orgánica, mediante este formulario de reclamación previa.

  Consulte máis información sobre a materia e os datos de Contacto da Delegada de Protección de Datos do Ministerio de Facenda na canle de protección de datos.

 4. Lei aplicable e xurisdición​​

  A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente portal, será a lei española. De cara á resolución de calquera conflito que puidera xurdir con ocasión da visita ao portal ou o uso dos seus servizos, a DGRCC e o usuario ou a usuaria acordan someterse á xudicatura e tribunais do domicilio do usuario ou usuaria, sempre que estea situado no territorio español.

 5. Reutilización da información do Sector Público

  • Obrigatoriedade das condicións xerais

   As presentes condicións xerais, dispoñibles con carácter permanente baixo www.datos.gob.es/avisolegal, vincularán a calquera axente reutilizador polo simple feito de facer uso dos documentos sometidos ás mesmas. A estes efectos, enténdese por axente reutilizador a toda persoa, física ou xurídica, que reutilice información do sector público, sexa para fins comerciais ou non comerciais.

  • Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual

   As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos ás mesmas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

   O concepto de documento é o establecido no artigo 3 da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, coa redacción dada pola Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, o que comprende toda a información, calquera que sexa o seu soporte material ou electrónico, así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveis máis desagregados ou «en bruto».

   Esta autorización implica tamén a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para levar a cabo a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e no prazo máximo permitido pola Lei.

  • Condicións xerais para a reutilización

   Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos ás mesmas:​

   1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

   2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: "Orixe dos datos: "Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación – Ministerio de Facenda".

   3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre e cando estivera incluída no documento orixinal.

   4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que a DGRCC, titular da información reutilizada, participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.

   5. Deben conservarse, e non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

  • Exclusión de responsabilidade

   A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios e as usuarias ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

   A DGRCC non será responsable do uso que os axentes reutilizadores fagan da súa información nin dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

   A DGRCC non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión que se inclúa nos mesmos.

  • Responsabilidade do axente reutilizador

   O axente reutilizador está sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, do 16 de novembro.

 6. Ligazóns e hiperligazóns

  Estas modificacións poderán afectar ás hiperligazóns contidas no sitio web que poidan dirixir a páxinas web de terceiros. A DGRCC non asume ningunha responsabilidade polo contido, información ou servizos que puideran aparecer en ditos sitios, cuxas páxinas non lle pertencen, nin revisa os contidos das mesmas, que terán un carácter informativo exclusivamente e que non implican necesariamente unha relación coas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou dos sitios onde se atopen.

  O dominio http://contratacioncentralizada.gob.es pode aparecer ligado a páxinas mantidas por terceiras persoas. Iso non implica a existencia de relacións entre a DGRCC e as persoas que ostentan a propiedade das este páxinas web, nin tampouco que aquela acepte ou aprobe a totalidade ou parte dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, ditas persoas non poderán declarar nin tampouco dar a entender que a DGRCC autoriza de forma expresa a hiperligazón, nin tampouco que asume ou supervisa de calquera maneira posible os servizos ofrecidos ou postos a disposición nas mesmas.

  As páxinas que conteñan unha ligazón ao dominio http://contratacioncentralizada.gob.es no poderán conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan e calquera outro signo distintivo pertencente á DGRCC, agás os que formen parte da mesma hiperligazón. Tampouco poderán conter información ou contidos ilícitos ou contrarios á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas, nin contidos que vulneren os dereitos de terceiras persoas.

  A DGRCC non garante nin se fai responsable da calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento da hiperligazón poida ofrecer. As persoas que accedan a ditas páxinas web asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puideran derivar do acceso á páxina web da hiperligazón.

 7. Versión multilingüe

  O portal web de Contratación centralizada está traducido a varias linguas do Estado español, oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o éuscaro e o galego. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

  O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese a tradución das normas xurídicas e dos diferentes documentos ofimáticos publicados.

  Os contidos deste sitio web foron escritos orixinalmente en castelán e traducidos para a súa conveniencia utilizando ferramentas de tradución automática, polo que poden conter erros. Advírtese de que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivado do proceso de tradución das mesmas.

  O texto oficial desta páxina web é a versión en castelán. Se xorde algunha dúbida ou pregunta sobre a exactitude da información contida en calquera parte do texto traducido neste sitio, por favor consulte a versión oficial en castelán.

 8. Política de cookies

  O portal web de contratación centralizada instala cookies de xeito temporal, co único e exclusivo propósito de poder ver o devandito portal en varios idiomas e identificar a sesión.

  Unha cookie non identifica unha persoa, senón unha combinación de ordenador-navegador-usuario, teñen unha validez temporal limitada e en ningún caso se usan para recompilar información persoal.

  A DGRCC segue a regulación legal e as directrices nesta área da Axencia Española de Protección de Datos.

  En concreto, as únicas cookies que se instalarían serían as seguintes:

  Para navegar polo portal web non é necesario que se permita a instalación desta cookie, de modo que é posible desactivala directamente no navegador. Neste caso, se visualizaría unicamente o idioma por defecto (castelán).

 9. Frames

  A DGRCC prohibe expresamente a realización de «framings» ou a utilización por parte de terceiras persoas de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contidos do seu portal.​

 10. Accesibilidade

  Consulte la Declaración de accesibilidade deste portal.