Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Autorizacións e excepcións

 1. AUTORIZACIÓN DE EXCEPCIÓN Á CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

Unha vez que se declara centralizado un servizo ou unha subministración, a contratación das subministracións, obras e servizos nela incluídos deberá efectuarse, con carácter obrigatorio, a través do Sistema Estatal de Contratación Centralizada polos entes, entidades e organismos indicados nas letras a), b), c), d) e g) do apartado 1.º do artigo 3 da LCSP que pertenzan ao sector público estatal, salvo que os contratos fosen declarados de carácter secreto ou reservado de acordo con o disposto na lexislación reguladora dos segredos oficiais.

No entanto, o anterior, a Orde de declaración de bens e servizos de contratación centralizada (artigos 4 e 5 da Orde EHA/1049/2008), recolle a posibilidade de solicitar autorización á DGRCC para contratar á marxe dos acordos marco, sistemas dinámicos ou contratos centralizados do Sistema Estatal de Contratación Centralizada de acordo con as normas xerais de competencia e procedemento cando se dan determinados supostos.

Pódense distinguir os seguintes supostos:

 1. Acordos marco e sistemas dinámicos:

Réxime transitorio: antes da entrada en vigor do acordo marco ou do sistema dinámico de adquisición. Aplica ao caso da contratación de servizos ou subministracións, ou prorroga de contratos vixentes, que xa están declarados de contratación centralizada, pero non existe un acordo marco ou sistema dinámico en vigor.

 • Se o contrato que propón o peticionario ten unha duración inferior a un ano máis outro de posible prórroga realizarase directamente polo órgano competente conforme ás normas xerais de competencia sen necesidade do previo informe favorable da DGRCC. Neste suposto, para acordar a prórroga si será necesario o previo informe favorable da DGRCC.

 • Se o contrato que propón o peticionario ten unha duración superior, a DGRCC poderá autorizalo atendendo a razóns de eficiencia na xestión.

Réxime xeral: solicitude de autorización de excepción cando xa está en vigor o acordo marco ou o sistema dinámico:

 • É necesario acreditar que os bens adxudicados no acordo marco ou o réxime de prestación dos servizos non reúnen as características indispensables para satisfacer as necesidades do peticionario.

 1. Contratos centralizados:

Réxime xeral: solicitude de autorización para contratar á marxe do contrato centralizado

A contratación destes servizos ou subministracións á marxe do Sistema Estatal de Contratación Centralizada, ou a prórroga de contratos vixentes desde a entrada en vigor da resolución que declare a centralización da contratación, só poderá ser realizada cando se xustifique polas características do servizo ou da subministración, do organismo peticionario ou por razóns de planificación da propia centralización da contratación.

Os organismos comprendidos dentro do ámbito subxectivo obrigatorio da contratación centralizada poden realizar telematicamente esta solicitude accedendo, mediante certificado electrónico, desde a Rede Sara á dirección https://app.serviciosinternos.facenda.gob.es/AutorizEX/.

Pique para acceder á información relativa ao procedemento

Pique para descargar ao formulario de solicitude

 1. AUTORIZACIÓNS XERAIS PARA CONTRATAR Á MARXE DO SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

A DGRCC pode emitir informes xerais autorizando a todas as entidades incluídas no ámbito da contratación centralizada, a contratación á marxe do Sistema Estatal de Contratación Centralizada de determinados bens e servizos.

 1. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR DETERMINADOS SERVIZOS Ou SUBMINISTRACIÓNS CUXA CENTRALIZACIÓN SE ATOPA EN ESTUDO

Trátase dunha autorización que responde á finalidade de garantir a aplicación efectiva dun futuro acordo marco ou contrato centralizado dun servizo ou subministración cuxa centralización se atopa en estudo.

Así, a Administración Xeral do Estado e demais entidades comprendidas no ámbito subxectivo obrigatorio da Central de Contratación do Estado, de conformidade coa disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada, deben solicitar o informe favorable da DGRCC para tramitar os contratos que teñan por obxecto os servizos e subministracións recolleitas na seguinte resolución e cuxa duración sexa superior a un ano, prorrogable por un ano adicional.

 1. AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE ACORDOS MARCO

Trátase dunha autorización que vén determinada polo uso da figura do acordo marco. O artigo 229.8 da LCSP dispón que será necesaria a previa autorización da DGRCC cando vaia a celebrarse un acordo marco que teña por obxecto bens, servizos ou obras que non fosen declarados de contratación centralizada e:

 • se contraten de forma xeral e con características esencialmente homoxéneas.

 • ben afecten a máis dun dos entes integrados no ámbito obrigatorio do sistema estatal de adquisición centralizada do art. 229.2.