Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Autorizacións e excepcións

Existen diversas excepcións á contratación centralizada, autorizacións requiridas e outros informes preceptivos que se detallan a continuación:

I. AUTORIZACIÓNS XERAIS DE EXCEPCIÓN Á CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

A DGRCC emitiu informe favorable polo que se autoriza, con carácter xeral e baixo determinados supostos, a adquisición á marxe do sistema de contratación centralizada, sobre os seguintes acordos marco:

II. AUTORIZACIÓN DE EXCEPCIÓN Á CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

Unha vez que se declara centralizado un servizo ou unha subministración, a competencia para contratar os mesmos corresponde á DGRCC. O texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLSCP) no seu artigo 206.3 así como a Orde de declaración de bens e servizos de contratación centralizada (artigos 4 e 5 da Orde EHA/1049/2008) establecen a posibilidade de solicitar autorización á DGRCC para contratar de acordo coas normas xerais de competencia e procedemento polo propio órgano de contratación.

Esta solicitude de excepción pódese realizar de forma telemática.

(Prema para acceder á información relativa ao procedemento)

(Prema para descargar o formulario de solicitude)

Cabe destacar que, salvo que a citada Orde exclúa do seu ámbito os contratos menores, a centralización dun servizo ou subministración afecta a todos os contratos cuxo obxecto estea centralizado con independencia do seu importe.

É preciso tomar en consideración dous supostos distintos á hora de solicitar unha autorización de excepción á contratación centralizada, en función de se é un acordo marco ou un contrato centralizado:

 1. Para acordos marco:

  • Réxime xeral: solicitude de autorización de excepción cando o acordo marco xa estea en vigor

   • Aplica ao caso de servizos ou subministracións declaradas de contratación centralizada.

   • Para solicitar a autorización de excepción á compra centralizada é necesario acreditar que os bens adxudicados no acordo marco ou o réxime de prestación dos servizos non reúnen as características indispensables para satisfacer as necesidades do peticionario.

  • Réxime transitorio: solicitude de autorización de excepción cando o acordo marco aínda non está en vigor

   • Aplícase ao caso da contratación de servizos ou subministracións, ou prórroga de contratos vixentes, que xa están declarados de contratación centralizada.

   • Se o contrato que propón o peticionario ten unha duración inferior a un ano máis outro de posible prórroga, realizarase directamente polo órgano competente conforme ás normas xerais de competencia previo informe favorable da DGRCC.

   • Por razóns de eficiencia na xestión, a DGRCC poderá autorizar a excepción a esta limitación temporal.

 2. Para contratos centralizados:

  • Réxime xeral: solicitude de autorización para contratar á marxe do contrato centralizado (artigo 5 Orde):

   • Aplica ao caso de contratación de servizos ou subministracións xa declarados de contratación centralizada.

   • Aplica cando eses servizos ou subministracións van adxudicarse nun contrato centralizado e non nun acordo marco.

   • Poden contratarse polo órgano competente conforme ás normas xerais de competencia e procedemento se xustifícanse polas características do servizo, da subministración ou da obra, do organismo peticionario ou por razóns de planificación da propia centralización da contratación e previo informe favorable da DGRCC.

III. AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE ACORDOS MARCO:

É unha autorización que non vén determinada polo uso da figura do acordo marco.

 • Artigo 206.4 do TRLCSP: será necesaria a previa autorización da DGRCC cando vaia celebrarse un acordo marco: que teña por obxecto bens, servizos ou obras que non teñan sido declarados de contratación centralizada e sexan contratados de forma xeral e con características esencialmente homoxéneas.

 • Ou afecte a máis dun departamento ministerial, organismo autónomo ou entidades do ámbito obrigatorio do 206 TRLCSP.

IV. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR DETERMINADOS SERVIZOS OU SUBMINISTRACIÓNS CUXA CENTRALIZACIÓN ESTÁ ESTUDÁNDOSE

Trátase dunha autorización que responde á finalidade de garantir a aplicación efectiva dun futuro acordo marco ou contrato centralizado dun servizo ou subministración cuxa centralización está estudándose.

Así, a Administración Xeral do Estado e demais entidades comprendidas no ámbito subxectivo obrigatorio da Central de Contratación do Estado, de conformidade coa disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada, deben obter o informe favorable da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación para tramitar os contratos que teñan por obxecto os servizos e subministracións recollidos na seguinte resolución cunha duración superior a un ano, prorrogable por un ano adicional.