Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Nacemento

A raíz do Informe da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) e para desenvolver a medida relativa á centralización de contratos de servizos e subministracións dunha forma eficaz, considerouse imprescindible un reforzo da estrutura básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas mediante a creación da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación (DGRCC).

Esta medida estaba encamiñada a alcanzar os obxectivos asignados polo informe CORA, a obtención de aforros e mellorías na contratación incrementando a transparencia, a busca da eficiencia e a homoxeneización dos niveis de calidade dos servizos e subministracións que se contratan na AXE, de tal modo que non se perciban diferenzas inxustificadas entre os organismos.

Debe recordarse que a central de compras estatal estaba formada ata ese momento por unha Subdirección Xeral integrada na Dirección Xeral do Patrimonio do Estado.

Non se atribuíron funcións unicamente de centralización de compras, senón tamén, como indica a súa propia denominación, de racionalización da contratación, así como funcións relacionadas coa xestión centralizada de créditos orzamentarios para o financiamento de créditos centralizados. Deste modo, sería posible avanzar en dúas liñas innovadoras na central de compras estatal e, en xeral, no funcionamento das centrais de compras: a tramitación de procedementos ordinarios á marxe dos tradicionais procedementos especiais de adopción de tipo e a centralización de créditos orzamentarios que se detraerían dos participantes nos contratos para poder financiar os contratos e reflectir nun crédito orzamentario diferenciado parte dos aforros derivados da centralización.

A creación desta Dirección Xeral levouse a cabo mediante o Real Decreto 696/2013, do 20 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 256/2012, do 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

A estrutura que se proporcionou a esta Dirección Xeral foi unha das características máis relevantes dun proceso que xurde nun contexto marcado por unha política de austeridade en todos os niveis. Así, das cinco subdireccións xerais actuais, só unha delas supuxo un incremento de estrutura no Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, xa que á vez que se creaba a Dirección Xeral se suprimían dúas direccións xerais da Subsecretaría de Facenda e Administracións Públicas, se suprimía a Xunta de Contratación do Ministerio que tiña rango de subdirección xeral asimilada (cuxas funcións pasaba a asumir a nova Secretaría da Xunta de Contratación Centralizada) e a Subdirección Xeral de Compras proveniente da Dirección Xeral de Patrimonio do Estado se integraba na nova Dirección Xeral.

 

La Dirección General desde su creación