Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Ámbito internacional

O impulso que se deu á centralización da contratación en España e á súa central estatal de compras está en consonancia coa evolución da contratación pública a nivel europeo. A maioría dos Estados Membros da UE contan con centrais de compras de ámbito estatal que, aínda se son moi distintas desde o punto de vista organizativo, responden a unha mesma necesidade de profesionalización e especialización da contratación pública.

A propia Directiva 2014/24/UE recolle esta realidade, sinalando que as técnicas de centralización de adquisicións utilízanse cada vez máis na maioría de estados membros e manifestando a conveniencia de establecer unha definición, a escala da Unión, das centrais de compras ao servizo dos poderes adxudicadores. O seu artigo 37 está dedicado ás actividades de compra centralizada e ás centrais de compras.

Co obxecto de intercambiar experiencias entre distintas centrais de compras europeas que traballan nun marco normativo común, xurdiu a Rede de Centrais de Compras (Central Purchasing Bodies Network), unha rede informal que agrupa as centrais de compras estatais de Alemaña, Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia e, desde maio de 2014, España, representada pola DGRCC.

A CPB-Network celebra dúas reunións anuais nas que se presentan os distintos modelos organizativos e se estudan os problemas comúns na regulación das centrais de compras e na xestión de contratos e acordos marco. Así mesmo, estase a traballar na elaboración de indicadores de actividade comúns que permitan analizar e realizar estudos comparativos sobre o funcionamento das organizacións.

Ademais dos representantes das centrais de compras, asisten como observadores algúns responsables da Comisión Europea, dado o papel estratéxico que esta Institución atribúe ás centrais de contratación como medio de trasladar políticas da Unión Europea en materia de contratación pública.

Ata o día de hoxe, a DGRCC asistiu ás reunións celebradas en Lisboa (2014), Reiquiavik (2014), París (2015), Zagreb (2015), Viena (2016), Liubliana (2016), Estocolmo (2017), Madrid, (2017), Helsinqui (2018) y Dublín (2019). A próxima reunión celebrarase en Oslo en outubro de 2019.

Os días 19 e 20 de outubro de 2017 celebrouse en Madrid a reunión semestral da CPB-Network, correspondendo á DGRCC o papel de anfitrioa. Na reunión, á que asistiron centrais de contratación de 14 países europeos, tratáronse aspectos organizativos e funcionais das centrais de contratación. Así mesmo, constituíronse tres grupos de traballo, relativos a sistemas dinámicos de contratación, sustentabilidade e criterios de adxudicación en contratos de servizos.

Foto dos asistentes á reunión da CPB-Network en Madrid

Reunión da CPB-Network en Madrid

Dentro do ámbito internacional, tamén se debe destacar que a DGRCC foi invitada en varias ocasións a presentar o seu proxecto de impulso á contratación centralizada a representantes de centrais de compras de outros estados europeos.

En outubro de 2014, esta Dirección Xeral presentou no Grupo de Expertos en Contratación Pública da Unión Europea o proceso de centralización que está levando a cabo a Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación. Dito grupo eloxiou os grandes progresos que en tan pouco tempo conseguira a Administración Española neste ámbito.

En decembro de 2014, a DGRCC participou nas Xornadas sobre «Administración Electrónica aberta á cidadanía. Cara a un novo paradigma baseado na transparencia, a participación e a colaboración», celebradas en Cartaxena de Indias, nas que se expuxo o modelo da nova central de compras estatal en España e o seu impacto na mellora da eficiencia do gasto público, nas garantías e na transparencia na contratación, e debateuse sobre experiencias similares das centrais de compras iberoamericanas. Nestas xornadas estiveron presentes funcionarios dos países iberoamericanos.

A Dirección Xeral para o Mercado Interior, a Industria, as Empresas e as PEMES da Comisión Europea invitou á DGRCC en abril de 2015 a Varsovia para presentar o proxecto a representantes das administracións búlgara, ucraína e polaca.

Tamén o grupo TAIEX da Comisión Europea, adicado a facilitar o cumprimento de requisitos esixidos pola UE aos países que aspiran a se integrar nela, invitou á DGRCC a presentar en dous seminarios en Belgrado (Serbia) en novembro de 2014 e en xuño de 2015, perante os representantes da CPB serbia, así como ante persoal de organismos públicos e empresas, o plan estratéxico de creación dunha CPB estatal, no exemplo da CPB española, e boas prácticas de contratación centralizada, no exemplo da definición, licitación e xestión dun contrato centralizado complexo como é o de servizos de axencias de viaxes para a Administración Xeral do Estado en España.

Os días 2 e 3 de decembro de 2015 colaborouse coa Comisión Europea nun taller sobre compras públicas celebrado en San Salvador no marco dos proxectos de TAIEX en Centroamérica. A este taller asistiron representantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala e Panamá. Nestas reunións tivo lugar un intercambio de boas prácticas de contratación e asesoramento sobre determinadas cuestións relacionadas co funcionamento das centrais de contratación.

Da mesma maneira, a Central de Compras portuguesa (ESPAP) invitou á DGRCC a participar na II Conferencia anual de servizos compartidos e compras públicas, celebrada en Lisboa o pasado 2 de decembro de 2015. Na Conferencia, dirixida principalmente aos Ministerios e organismos da Administración portuguesa e con participación de expertos de organismos portugueses e internacionais, presentáronse os aspectos xerais do proxecto de impulso á centralización da contratación desenvolvido en España a partir do informe CORA. 

O 23 de abril de 2016, a DGRCC colaborou na xornada organizada polo Banco Europeo de Reconstrución e Desenvolvemento e a Alta Autoridade para Contratación Pública de Tunisia sobre contratación pública, dirixida a organismos públicos e empresas, con relatores do BERD, de varias centrais de compras europeas e da Corte Administrativa de Estrasburgo.

O 7 de xuño de 2018, unha delegación do Ministerio de Economía, Desenvolvemento e Comercio de Ucraína realizou unha visita de traballo á DGRCC para coñecer a organización e o funcionamento da Central de Contratación estatal en España, no marco das visitas realizadas a varios países europeos co obxectivo de coñecer os distintos modelos de implantación de políticas de contratación pública e de racionalización da contratación.