Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Baimenak eta salbuespenak

Hainbat salbuespen daude kontratazio zentralizaturako eta, horretarako, ondoren adierazitako baimenak eta txostenak behar dira:

I. KONTRATAZIO ZENTRALIZATURAKO SALBUESPENAREN BAIMEN OROKORRAK

DGRCCak aldeko txostena egin du eta bertan baimena eman du, orokorrean eta egoera jakinetan, ondorengo esparru-akordioetan kontratazio zentralizaturako sistematik kanpo erosketak burutzeko:

II. KONTRATAZIO ZENTRALIZATURAKO SALBUESPENAREN BAIMENA

Zerbitzu edo hornidura bat zentralizatu gisa izendatu denean, hori kontratatzeko eskumena DGRCCari dagokio. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren (TRLSCP) 206.3 artikuluak eta baita kontratazio zentralizaturako ondasun eta zerbitzuen deklarazioaren inguruko Aginduak ere (EHA/1049/2008 Aginduaren 4. eta 5. artikuluak) ezartzen dute DGRCCari baimena eskatzeko aukera kontratazio-organoek lehiaren arau orokorrei eta prozedurei jarraiki kontratatu ahal izateko.

Salbuespen-eskaera hau telematikoki ere egin daiteke.

(Sakatu hemen prozeduraren inguruko informazioa bistaratzeko)

(Sakatu hemen eskaera-inprimakia deskargatzeko)

Nabarmendu beharra dago zerbitzu edo hornidura baten zentralizazioak objektu zentralizatu baten inguruko kontratu guztiei eragiten diela zenbatekoa dena delakoa izanda, baldin eta aipatutako Aginduak kontratu txikiak bere esparrutik kanpo uzten ez baditu.

Kontratazio zentralizaturako baimena eskatzerakoan bi kasu posible hartu behar dira kontuan, esparru-akordio bat edo kontratu zentralizatu bat izatearen arabera:

 1. Esparru-akordioentzat:

  • Erregimen orokorra: salbuespen-baimenaren eskaera esparru-akordioa indarrean dagoenean

   • Kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzuei eta hornidurei aplikagarria da.

   • Erosketa zentralizatua ekiditeko salbuespenaren baimena eskatzeko beharrezkoa da egiaztatzea esparru-akordioan esleitutako ondasunak edo zerbitzuak emateko erregimenak ez dituela betetzen eskatzailearen beharrei erantzuteko ezinbesteko ezaugarriak.

  • Erregimen iragankorra: salbuespen-baimenaren eskaera esparru-akordioa oraindik ere indarrean ez dagoenean

   • Dagoeneko kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzu eta horniduren kontratazioentzat edo indarrean dauden kontratuen luzapenentzat aplikagarria da.

   • Eskatzaileak proposatzen duen kontratuak urtebeteko epea gehi urtebeteko luzapena baino iraunaldi laburragoa badu, organo eskudunak gauzatuko du zuzenki lehiaren arau orokorrak errespetatuz, aldez aurretik DGRCCaren aldeko txostena jaso badu.

   • Kudeaketaren eraginkortasuna hobetze aldera, DGRCCak iraunaldiaren muga honen salbuespena baimendu ahalko du.

 2. Kontratu zentralizatuentzat:

  • Erregimen orokorra: kontratu zentralizatutik kanpo kontratatzeko baimenaren eskaera (Aginduaren 5. artikulua):

   • Dagoeneko kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzuei eta hornidurei aplikagarria da.

   • Aplikagarria izango da zerbitzu edo hornidura horiek kontratu zentralizatu baten bidez esleituko direnean eta ez esparru-akordio baten bidez.

   • Organo eskudunak lehiaren arau orokorrei eta prozedurei jarraiki kontratatu ahalko dira, baldin eta hala justifikatzen badute zerbitzuaren, horniduraren edo lanaren ezaugarriek, erakunde eskatzailearen ezaugarriek edo kontratazioaren zentralizazio beraren plangintzarekin lotutako arrazoiek, betiere aldez aurretik DGRCCaren aldeko txostena jaso bada.

III. ESPARRU AKORDIOAK ADOSTEKO BAIMENA:

Baimen hau esparru-akordioaren figuraren erabileraren araberakoa da.

 • Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren (TRLCSP) 206.4 artikulua: DGRCCaren aldez aurretiko baimena beharrezkoa izango da esparru-akordio bat gauzatzeko honako kasuetan: kontratuaren objektu diren ondasunak, zerbitzuak edo lanak kontratazio zentralizatuko gisa izendatu ez direnean eta modu orokorrean eta oro har ezaugarri homogeneoekin kontratatzen direnean.

 • Edo TRLCSP legearen 206. artikuluan aipatutako derrigorrezko esparruaren barneko ministerio-sail, organo autonomo edo erakunde bati baino gehiagori eragiten badie.

IV. ZENTRALIZATZEA AZTERTZEN ARI DEN ZENBAIT ZERBITZU EDO HORNIKUNTZA KONTRATATZEKO BAIMENA

Baimen honen helburua da zentralizatzea aztertzen ari den zerbitzu edo hornikuntza baten etorkizuneko esparru akordio bat edo zentralizatutako kontratu bat eraginkortasunez aplikatuko dela bermatzea.

Horrela, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Estatuko Kontratazio Zentralaren derrigorrezko eremu subjektiboaren barneko gainerako entitateek, apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriarekin bat eginez, zentralizatutako kontratazioaren ondasunak eta zerbitzuak aitortzeari buruzkoa, Kontratazioaren Arrazionalizatze eta Zentralizatze Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena eskuratu behar dute, ebazpen honetan bildutako zerbitzuak eta hornikuntzak xede dituzten eta urtebetetik gorako iraupena duten (urtebetez gehiagoz luzatu daitekeena) kontratuak izapidetzeko.