Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Baimenak eta salbuespenak

Kontratazio zentralizatuaren salbuespenak ondoren zehazten dira. Halaber, TAKZk eman beharreko zenbait baimen eta nahitaezko txosten aipatzen dira.

I. KONTRATAZIO ZENTRALIZATURAKO SALBUESPENAREN BAIMEN OROKORRAK

DGRCCak txostena egin du, eta, horren bidez, baimena ematen da, oro har, kontratazio-sistema zentralizatutik kanpo erosteko, esparru-akordio hauei eragiten dieten kasu jakin batzuetan:

II. KONTRATAZIO ZENTRALIZATURAKO SALBUESPENAREN BAIMENA

Zerbitzu edo hornidura bat zentralizatu gisa izendatu denean, hori kontratatzeko eskumena DGRCCari dagokio. SPKLren 229.1 artikuluak eta baita kontratazio zentralizaturako hornidurak eta zerbitzuen deklarazioaren inguruko Aginduak ere (EHA/1049/2008 Aginduaren 4. eta 5. artikuluak) ezartzen dute DGRCCari baimena eskatzeko aukera kontratazio-organoek lehiaren arau orokorrei eta prozedurei jarraiki kontratatu ahal izateko.

Kontratazio zentralizatuaren bete beharreko eremu subjektiboaren barruko erakundeek telematikoki egin dezakete eskabide hori, ziurtagiri elektronikoaren bidez, Sara Saretik, helbide honetan: https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/.

(Sakatu hemen prozeduraren inguruko informazioa bistaratzeko)

(Sakatu hemen eskaera-inprimakia deskargatzeko)

Nabarmendu beharra dago zerbitzu edo hornidura baten zentralizazioak objektu zentralizatu baten inguruko kontratu guztiei eragiten diela zenbatekoa dena delakoa izanda, baldin eta aipatutako Aginduak kontratu txikiak bere esparrutik kanpo uzten ez baditu.

Kontratazio zentralizaturako baimena eskatzerakoan bi kasu posible hartu behar dira kontuan, esparru-akordio bat edo kontratu zentralizatu bat izatearen arabera:

 1. Esparru-akordioentzat:

  • Erregimen orokorra: salbuespen-baimenaren eskaera esparru-akordioa indarrean dagoenean

   • Kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzuei eta hornidurei aplikagarria da.

   • Erosketa zentralizatua ekiditeko salbuespenaren baimena eskatzeko beharrezkoa da egiaztatzea esparru-akordioan esleitutako hornidurak edo zerbitzuak emateko erregimenak ez dituela betetzen eskatzailearen beharrei erantzuteko ezinbesteko ezaugarriak.

  • Erregimen iragankorra: salbuespen-baimenaren eskaera esparru-akordioa oraindik ere indarrean ez dagoenean

   • Dagoeneko kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzu eta horniduren kontratazioentzat edo indarrean dauden kontratuen luzapenentzat aplikagarria da.

   • Erakunde eskatzaileak proposatzen duen kontratuak urtebete baino gutxiago irauten badu, eta beste urtebetez luza badaiteke, eskumena duen organoak egingo du zuzenean, lehiari buruzko arau orokorrekin bat etorriz, eta ez da beharrezkoa izango aldez aurretik TAKZren aldeko txostena. Kasu horretan, luzapena erabakitzeko, beharrezkoa izango da, aldez aurretik, TAKZk aldeko txostena egitea.

   • Erakunde eskatzaileak proposatzen duen kontratuak iraupen luzeagoa badu, KHKZk baimena eman ahal izango du, kudeaketaren eraginkortasun-arrazoiak kontuan hartuta.

 2. Kontratu zentralizatuentzat:

  • Erregimen orokorra: kontratu zentralizatutik kanpo kontratatzeko baimenaren eskaera:

   • Dagoeneko kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako zerbitzuei eta hornidurei aplikagarria da.

   • Aplikagarria izango da zerbitzu edo hornidura horiek kontratu zentralizatu baten bidez esleituko direnean eta ez esparru-akordio baten bidez.

   • Organo eskudunak lehiaren arau orokorrei eta prozedurei jarraiki kontratatu ahalko dira, baldin eta hala justifikatzen badute zerbitzuaren, horniduraren edo lanaren ezaugarriek, erakunde eskatzailearen ezaugarriek edo kontratazioaren zentralizazio beraren plangintzarekin lotutako arrazoiek, betiere aldez aurretik DGRCCaren aldeko txostena jaso bada.

III. ESPARRU AKORDIOAK ADOSTEKO BAIMENA:

Esparru akordioaren figuraren erabileraren arabera zehazten den baimena da. SPKLren 229.8 artikuluak ezartzen du DGRCCren aurretiazko baimena beharrezkoa izango dela esparru akordio bat gauzatu nahi duenean, kontratazio zentralizatu izendatu ez diren hornidurak, zerbitzuak edo lanak izan ez dituenean:

 • modu orokorrean kontratatzen dira, eta funtsean homogeneoak diren ezaugarriak dituzte.

 • edo artearen eskuratze zentralizatua estatuko sistemaren derrigorrezko eremuan integratutako erakundeetako bati baino gehiagori eragiten diete. 229,2.

IV. ZENTRALIZATZEA AZTERTZEN ARI DEN ZENBAIT ZERBITZU EDO HORNIKUNTZA KONTRATATZEKO BAIMENA

Baimen honen helburua da zentralizatzea aztertzen ari den zerbitzu edo hornikuntza baten etorkizuneko esparru akordio bat edo zentralizatutako kontratu bat eraginkortasunez aplikatuko dela bermatzea.

Horrela, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Estatuko Kontratazio Zentralaren derrigorrezko eremu subjektiboaren barneko gainerako entitateek, apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriarekin bat eginez, zentralizatutako kontratazioaren hornidurak eta zerbitzuak aitortzeari buruzkoa, DGRCCren aldeko txostena eskuratu behar dute, ebazpen honetan bildutako zerbitzuak eta hornikuntzak xede dituzten eta urtebetetik gorako iraupena duten (urtebetez gehiagoz luzatu daitekeena) kontratuak izapidetzeko.