Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Baimenak eta salbuespenak

I. KONTRATAZIO ZENTRALIZATUAREN SALBUESPEN-BAIMENA

Zerbitzu edo horniketa bat zentralizatutzat jotzen denean, Estatuko sektore publikokoak diren SPKLren 3. artikuluko 1. paragrafoko a), b), c), d) eta g) letretan adierazitako ente, entitate eta organismoek nahitaez kontratatu beharko dituzte bertan sartutako hornidurak, obrak eta zerbitzuak, salbu eta sekretu edo isilpeko izaera dutela deklaratu bada, sekretu ofizialak arautzen dituen legerian xedatutakoaren arabera.

Hala eta guztiz ere, kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuak deklaratzeko Aginduak (EHA/1049/2008 Aginduaren 4. eta 5. artikuluak) Kontratazio Zentralizatuko Estatuko Sistemaren esparru-akordioetatik, sistema dinamikoetatik edo kontratu zentralizatuetatik kanpo kontratatzeko baimena eskatzeko aukera jasotzen du, lehiari eta prozedurari buruzko arau orokorren arabera, kasu jakin batzuetan.

Honako kasu hauek bereiz daitezke:


1. Esparru-akordioak eta sistema dinamikoak:

Araubide iragankorra: esparru-akordioa edo eskuratze-sistema dinamikoa indarrean jarri aurretik. Indarrean dauden zerbitzu edo horniduren kontratazioaren edo kontratuen luzapenaren kasuan aplikatzen da, lehendik kontratazio zentralizatukotzat jotakoak, baina ez dago esparru-akordio edo sistema dinamikorik indarrean.

  • Eskatzaileak proposatzen duen kontratuak urtebete baino iraupen laburragoa badu, eta luzapen posibleko beste bat, berriz, lehiari buruzko arau orokorren arabera eskumena duen organoak egingo du zuzenean, eta ez da beharrezkoa izango Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza Nagusiaren aldez aurreko aldeko txostena. Kasu horretan, luzapena erabakitzeko, beharrezkoa izango da Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza Nagusiaren aldez aurreko aldeko txostena.
  • Eskatzaileak proposatzen duen kontratuak iraupen luzeagoa badu, DGRCCk baimena eman ahal izango du, kudeaketan eraginkortasun-arrazoiak kontuan hartuta.

Araubide orokorra: salbuespen-baimena eskatzea esparru-akordioa edo sistema dinamikoa indarrean dagoenean:

  •  Egiaztatu behar da esparru-akordioan edo zerbitzuak emateko araubidean esleitutako ondasunek ez dituztela betetzen eskatzailearen beharrizanak asetzeko ezinbestekoak diren ezaugarriak.

2. Kontratu zentralizatuak:

Araubide orokorra: kontratu zentralizatutik kanpo kontratatzeko baimen-eskaera

Zerbitzu edo hornidura horiek Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistematik kanpo kontratatzea, edo kontratazioa zentralizatzen duen ebazpena indarrean jartzen denetik indarrean dauden kontratuak luzatzea, zerbitzuaren edo horniduraren, erakunde eskatzailearen ezaugarriek edo kontratazioaren zentralizazioaren beraren plangintzak justifikatzen dutenean bakarrik egin ahal izango da.

Kontratazio zentralizatuaren nahitaezko eremu subjektiboaren barruan dauden erakundeek telematikoki egin dezakete eskaera, ziurtagiri elektroniko bidez, Sara Saretik https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/helbidera sartuta.

(Egin klik prozedurari buruzko informazioa eskuratzeko)

(Egin klik eskaera-inprimakira jaisteko)

II. KONTRATAZIO ZENTRALIZATUKO ESTATUKO SISTEMATIK KANPO KONTRATATZEKO BAIMEN OROKORRAK

KEDHZk txosten orokorrak egin ditzake, kontratazio zentralizatuaren eremuan dauden erakunde guztiei baimena emanez Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistematik kanpo zenbait ondasun eta zerbitzu kontratatzeko.

III. ZENTRALIZAZIOA AZTERGAI DUTEN ZERBITZU EDO HORNIDURA JAKIN BATZUK KONTRATATZEKO BAIMENA

Zentralizatuta dagoen zerbitzu edo hornidura baten etorkizuneko esparru-akordio edo kontratu zentralizatu bat eraginkortasunez aplikatzen dela bermatzeko helburua duen baimena da.

Horrela, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Estatuko Kontratazio Zentralaren nahitaezko eremu subjektiboan sartzen diren gainerako erakundeek, hornidurak eta kontratazio zentralizatuko zerbitzuak deklaratzeari buruzko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduaren bigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz, GRCCren aldeko txostena eskatu behar dute, hurrengo ebazpenean jasotako zerbitzuak eta hornidurak xede dituzten kontratuak izapidetzeko, baldin eta kontratu horien iraupena urtebetetik gorakoa bada, eta urtebete gehiagoz luza badaiteke.

IV. ESPARRU-AKORDIOAK EGITEKO BAIMENA

Esparru-akordioaren figuraren erabilerak zehazten du baimen hori. SPKLren 229.8 artikuluak xedatzen duenez, kontratazio zentralizatukotzat jo ez diren ondasun, zerbitzu edo obrak xede dituen esparru-akordio bat egin behar denean, KSKHZren aldez aurreko baimena beharko da, eta:

  • har eta funtsean ezaugarri homogeneoekin kontratatzen badira.
  • Estatuko eskuratze zentralizatuko sistemaren nahitaezko eremuan sartutako erakunde bati baino gehiagori eragiten badiote, 229.2.