Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Tres raons per a adherir-t'hi

Primera: Estalvi per reducció de preus. Els preus dels productes catalogats són significativament inferiors als de mercat, per a productes similars i amb condicions de garantia i entrega equivalents, gràcies a l'augment de la concurrència derivada de les majors expectatives de vendes dels licitadors i a les economies d'escala sorgides de l'agregació de demanda.

Segona: Estalvi per reducció de terminis de tramitació. Tant en els acords marc en què es fan compres directes com en els casos en què s'acudeix a una licitació nova, el temps total necessari per a adquirir un bé o un servei és molt menor que en el cas de tramitar un procediment ad hoc. A tall d'exemple, es redueixen els terminis de publicitat mínima i no és necessària l'aplicació del termini suspensiu per a la interposició de recursos.

Tercera: Estalvi per la reducció de costos administratius. En reduir-se els tràmits que cal fer, disminueixen els recursos que s'han d'assignar als departaments i als organismes per a la contractació, la qual cosa permet un millor aprofitament dels recursos humans (per exemple, no cal elaborar uns plecs de contractació —en el seu cas, un breu document de licitació—, no cal fer qualificacions documentals, etc.).

A més, la tramitació és electrònica i es pot dur a terme íntegrament a través de la plataforma CONECTA CENTRALIZACIÓN.