Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sistemes dinàmics d'adquisició

Sistema dinàmic d'adquisició

El sistema dinàmic d'adquisició és una tècnica de racionalització de la contractació per a compres d'ús corrent totalment electrònic i obert durant tota la seva vigència a qualsevol empresa interessada que compleixi amb els criteris de selecció. No es limita, doncs, el nombre d'empreses participants.

Aquesta tècnica permet disposar d'un elevat nombre d'ofertes i, per tant, incrementar la competència.

Es desenvolupa d'acord amb les normes del procediment restringit, executant-se en dues etapes. En la primera, les empreses que compleixen els criteris de selecció requerits s'incorporen al sistema dinàmic d'adquisició, i en la segona es realitzen les compres convidant a les empreses admeses en l'etapa anterior a presentar la seva oferta.

Per adjudicar cada contracte en el marc d'un sistema dinàmic s'ha de convocar una licitació convidant a participar a totes les empreses que hagin estat admeses al sistema dinàmic.

En el sistema estatal de contractació centralitzada, seran els propis organismes destinataris els que defineixin en cada licitació els requisits i necessitats concretes a satisfer i als quals els correspondrà realitzar les actuacions relatives a aquesta licitació prèvies a l'adjudicació quan l'òrgan de contractació sigui la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació. L'adjudicació dels contractes específics es basarà en els termes que hagin estat prevists en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques del sistema dinàmic d'adquisició, que hauran de concretar-se amb major precisió amb caràcter previ a la licitació per a l'adjudicació del contracte específic en les corresponents invitacions.

El contracte específic s'adjudicarà al licitador que presenti la millor oferta, d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts en els plecs i en la invitació a la licitació.

La recepció i pagament dels subministraments i serveis s'efectua pels organismes peticionaris dels mateixos.

Catàleg de sistemes dinàmics d'adquisició