Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Normativa

 1. Estructura orgànica i competències

  • Reial decret 682/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. 

  • Ordre HFP/1500/2021, de 29 de desembre, de delegació de competències i per la qual es fixen els límits de les competències de gestió pressupostària i concessió de subvencions i ajudes de les persones titulars de les Secretaries d'Estat.

  • Resolució de la Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació, de 25 de gener de 2023, per la qual es delega la signatura de determinats actes en matèria de contractació centralitzada.

 2. Normativa centralització

  • Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/2027/2013, de 30 d'octubre per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/536/2014, de 3 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/1392/2014, de 25 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/1098/2015, d'11 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada

  • Ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/457/2018, de 30 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/761/2022, de 2 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada

  • Resolució de 8 de juny de 2018, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual es dona compliment a la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada.

  • Resolució de 3 de gener de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'aprova la utilització de l'aplicació AUNA com a eina de gestió dels acords marc i dels sistemes dinàmics d'adquisició del sistema estatal de contractació centralitzada.

  • Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament de paper.

  • Resolució de 19 d'abril de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament de motocicletes i ATV/QUADS.

  • Resolució de 27 d'abril de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament d'equips audiovisuals.

  • Resolució de 8 de maig de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió del sistema dinàmic d'adquisició i dels contractes específics per al subministrament del programari de sistema, desenvolupament i aplicació.

 3. Normativa contractació nacional i comunitària