Logotip del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Imatge de la Contractació Centralitzada

Normativa

 1. ​​Estructura orgànica i competències

  • Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

  • Ordre HAP/386/2015, de 6 de març, per la qual es modifica l'Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències.​

  • Ordre HAP/1671/2015, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen els Annexos II i III de l'Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències.

  • Orden HAP/1135/2016, de 8 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAP/1335/2012, de 14 de juny, de delegació de competències.​

 2. Normativa centralització

  • Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/457/2018, de 30 d’abril, per la qual queda modificada l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Instrucció de 5 de juliol de 2013, de la Subsecretaria d'Hisenda i Administracions Públiques en matèria de centralització de contractes.

  • Resolució de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, 16 de maig de 2005, per la qual s'aprova l'aplicació Connecta-Patrimoni per a la presentació telemàtica de proposicions als concursos d'adopció de tipus de béns i serveis d'adquisició centralitzada, així com de peticions de subministraments i serveis derivats d'aquests concursos.

 3. Normativa contractació nacional i comunitària