Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Metodologia

Metodologia per a la preparació d'acords marc i contractes centralitzats

El procés de preparació dels acords marc i dels contractes centralitzats s'estructura en les fases següents:

 1. ANÀLISI DE DEMANDA (NECESSITATS DE L'ADMINISTRACIÓ)

  • Determinació dels serveis i dels subministraments d'ús comú per part de l'Administració.

  • Estudi de necessitats dels ministeris i dels organismes, a partir de la informació que han facilitat, per a concretar les característiques dels béns i dels serveis que cal adquirir.

  • Anàlisi d'informació relativa als contractes en vigor: prescripcions tècniques, aspectes bàsics dels plecs de clàusules administratives particulars, imports unitaris, etc.

  • En el cas de contractes centralitzats: recopilació de dades sobre contractes en vigor susceptibles de centralització, a fi de determinar l'àmbit subjectiu, les fases i les dates d'incorporació dels diversos ministeris i organismes als contractes centralitzats i els serveis per contractar.

 2. ANÀLISI DE L'OFERTA (ESTUDI DE MERCAT)

  • Estudi de la normativa sectorial d'aplicació i reunions, si escau, amb els ministeris o els organismes amb competències de regulació del sector corresponent, a fi de garantir que els plecs reguladors s'ajustin a la normativa i als criteris interpretatius dels òrgans competents.

  • Anàlisi de les empreses del sector: implantació territorial, mida, especialització, etc. amb la finalitat de determinar fases, lots, mesures d'accés a PIMES, tipus contractables, subcontractació i, en general, aquelles qüestions del plec relacionades amb la capacitat de licitar de les empreses.

  • Anàlisi de característiques de preus i productes en el mercat. Estudi de costos.

  • Consulta les empreses del sector, en sessió pública o mitjançant el portal web, en relació amb els diversos aspectes del contracte o de l'acord marc que es celebrarà, prèviament a l'aprovació dels plecs de condicions de la contractació. Aquest procediment afavoreix la transparència del procés i l'accés a la informació de les empreses en condicions d'igualtat. Així mateix, l'experiència de les consultes ja realitzades permet valorar d'una forma molt positiva les aportacions de les empreses, ja que tant les seves intervencions en les sessions públiques com l'emplenament dels qüestionaris han permès millorar la qualitat del procés de licitació.

 3. ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ BÀSICA DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

  • Una vegada s'han dut a terme les activitats indicades en els epígrafs anteriors, s'elaboren els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars. Aquesta elaboració suposa, en els contractes centralitzats, un procés de parametrització dels serveis que fixa criteris comuns per a la prestació –sense perjudici de respectar aquelles necessitats específiques de cada ministeri o organisme–. També s'hi fixen criteris homogenis en la pressupostació, ja que en els contractes centralitzats –que s'imputen a la secció 31 del MINHAP– cal determinar l'import del contracte, les anualitats i el finançament per part dels participants.

  • Tant en els acords marc com en els contractes centralitzats s'ha recollit el parer dels ministeris i dels organismes. En el primer cas, d'aquells amb un pes més elevat previst en les adquisicions de béns i serveis per dur a terme a través de l'acord marc; en el segon, dels centres partícips del contracte.

  • Finalment, cal destacar que en tots els procediments se sol•licita informe dels plecs a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.