Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Junta de Contractació Centralitzada

La Junta de Contractació Centralitzada (JCC) és l'òrgan de contractació interministerial. És un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació al qual s'atribueixen, d'acord amb l'article 323.3 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, "les funcions d'òrgan de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada regulat en els articles 229 i 230".

En aquest sentit, és destacable que, des del començament, la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació ha pretès ampliar tots els actors amb interessos en la contractació i, d'aquesta manera, va considerar-se necessari que l'òrgan encarregat de la contractació comptés amb representació de tots els departaments.

Per això, a la composició del Ple d'aquest òrgan poden trobar-se representants permanents dels Ministeris de la Presidència i d'Hisenda i Funció Pública i representants rotatoris de la resta de departaments ministerials, de manera que assisteixen un total de cinc representants dels departaments ministerials a les reunions del Ple de la Junta de Contractació Centralitzada, la funció bàsica de la qual és adoptar els actes d'adjudicació dels contractes centralitzats i dels acords marc.

Addicionalment, en funció de l'objecte del contracte que sigui analitzat, si aquest té una incidència singular sobre algun departament que no estigui representat pel torn rotatori al Ple de la Junta de Contractació Centralitzada o a la Comissió Permanent d'aquesta Junta, podrà ser convidat a participar-hi, com ja s'ha fet en diverses ocasions.

La JCC està actualment regulada segons l'Ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, la qual modifica l'Ordre EHA/1049/2008, que ha derogat l'Ordre HAP/2028/2013, de 30 d'octubre, i que manté l'esquema de Ple i Comissió Permanent. Aquesta última és l'encarregada de la valoració de les ofertes i de la resta de les actuacions pròpies de les meses de contractació. L'ordre de 2015 ha introduït millores de funcionament derivades de l'experiència adquirida, com ara modificacions en el règim de substitucions o en l'atribució de funcions a la Secretaria de la JCC.

La sessió constitutiva, a la qual van estar presents tots els departaments ministerials, va tenir lloc el 12 de novembre de 2013.