Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui som

Missió

En la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació tenim com a missió principal l'impuls, la gestió i el seguiment de la contractació centralitzada en el sector públic estatal.

Visió

Volem ser l'organització de referència a Espanya per a la compra pública centralitzada, per eficiència, flexibilitat i capacitat de materialització de l'estalvi, aconseguint els objectius amb la màxima transparència, de forma socialment responsable i buscant l'excel•lència operativa per mantenir satisfets els organismes clients, els proveïdors, els empleats i la societat en general.

Objectius Estratègics

Ens hem marcat els objectius següents:

  • Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis.

  • Establir procediments i eines de contractació comuns per a totes les administracions públiques.

  • Homogeneïtzar els nivells de qualitat dels serveis i els subministraments que es contracten.

  • Millorar l'accés a la informació de contractació i de compra pública a tots els interessats.

  • Impulsar la millora contínua i la transparència gràcies a l'anàlisi de la informació.

  • Reforçar la imatge institucional de la DGRCC i comunicar els resultats de la seva gestió.

  • Implantar un model de gestió comú que garanteixi la missió i la visió de la DGRCC.

Valors

  • Busquem una racionalització de la despesa pública basada en l'homogeneïtzació i l'estalvi.

  • Volem ser eficaços a través de l'eficiència en l'ús dels recursos públics.

  • Les nostres licitacions es fonamenten en la transparència que suposa l'objectivitat, la no discriminació, la igualtat de tracte, la publicitat i la lliure concurrència dels operadors econòmics.