Logotip del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Imatge de la Contractació Centralitzada

La Direcció General en xifres

A tall de resum, el treball dut a terme fins ara ha estat el següent:

El nombre de contractes centralitzats que gestiona la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació actualment és de 36, amb un increment de 4 vegades superior al nombre de contractes enfront dels acords marc que es gestionaven anteriorment (el nombre de contractes abans de la creació de la DGRCC no inclou els acords marc actualitzats el 2014):

 

Gráfica con el número de contratos centralizados que gestiona la DGRCC

El valor estimat gestionat a través d'aquests contractes ha crescut des dels 1.200,8 milions d'euros gestionats anteriorment, fins als 5.038,20 milions d'euros que es gestionen en l'actualitat per part de la DGRCC (el valor estimat abans de la creació de la DGRCC no inclou els acords marc actualitzats el 2014):

 

Valor estimado gestionado a través de los contratos centralizados que gestiona la DGRCC

La distribució del valor estimat dels nous contractes centralitzats des de la creació de la DGRCC és la que es mostra a continuació (en milions d'euros):

 

Gráfica con la distribución del valor estimado de los nuevos contratos centralizados desde la creación de la DGRCC

L'estalvi previst des de la creació de la DGRCC arriba a 549,15 milions d'euros. La distribució de l'estalvi previst per contracte és la següent (s'expressen els estalvis en milions d'euros):

 

Gráfica con la distribución del ahorro previsto desde la creación de la DGRCC por contrato