Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

La Direcció General en xifres

Les xifres en 2023

Acords marc/Sistemes dinàmics d'adquisició

19

AMs/SDAs
(*)

4.833

Nombre
de contractes

2.283 M€

Volum
de contractes

116

Lots d'AMs/SDAs

1621

Empreses
adjudicatàries

Contractes centralitzats

11

Contractes centralitzats
(**)

304 M€

Pressupost compromès (***)

48

Lots

48

Empreses adjudicatàries

Addicionalment la DGRCC compta amb un encàrrec a la FNMT de serveis electrònics de confiança.

(*) Nombre total d'AM/SDAs en vigor en algun moment al llarg del 2023 independentment que alguns puguin correspondre a la mateixa matèria.

(**) Nombre total de contractes centralitzats en vigor en algun moment al llarg de 2023 independentment que alguns puguin correspondre a la mateixa matèria.

(***) No es recullen les dades corresponents a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social ni a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ni al contracte centralitzat d'agència de viatges.

 

Volum de contractes per acord marc/sistema dinàmic d'adquisició (milers d'euros) (i.i.)

 

Nombre de contractes per acord marc

 

Volum de contractes per àmbit (milers de €) (i.i.)

 

Nombre de contractes en acords marc/sistemes dinàmics per àmbit

 

Volum de contractes (milers de €) (i.i.)

 

Nombre de contractes de Compra Directa i de Segona Licitació

 

Volum de contractes SARA/No SARA acumulats (milers de €) (i.i.)

 

Nombre de contractes SARA/No SARA acumulats