Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com hi participo

En qualsevol contractació amb les Administracions Públiques s'ha de tenir en compte:

  • Per participar en les licitacions de obres amb un valor estimat superior a 500.000 €, és requisit imprescindible haver obtingut la classificació exigida en els plecs. La classificació de les empreses la gestiona la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat.

  • Per als contractes de serveis, no s'exigeix estar classificada però serà un mitjà alternatiu d'acreditació de la solvència del licitador, de conformitat amb els plecs reguladors.

  • Per a la resta de contractes, no s'exigeix estar classificada ni actuarà com a mitjà alternatiu d'acreditació.

  • Encara que no és obligatòria, és recomanable, yja que permet reduir els costos en què incorren les empreses per a la presentació d'ofertes i inscriure's en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE). Així, una vegada s'hi han registrat, amb la simple presentació d'un certificat se'n pot acreditar la personalitat, la capacitat d'obrar, els poders de l'empresa i altres qüestions exigides per la normativa de contractes.

Es poden consultar les licitacions i les adjudicacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

En particular, per a les licitacions dels contractes centralitzats i els acords marc que gestiona la DGRCC, cal tenir en compte:

  1. La DGRCC prèviament a la publicació dels plecs celebra sessions públiques amb els licitadors potencials i les associacions empresarials per informar de l'enfocament de les licitacions i fins i tot sol•licitar l'opinió del sector sobre determinades qüestions que s'incorporaran als plecs. Aquestes convocatòries es fan a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a través d'aquest portal.

  2. L'esmentada Plataforma és el perfil del contractant de la DGRCC, per la qual cosa s'hi publiquen totes les licitacions que es promouen des de la DGRCC.

  3. Durant el termini de presentació d'ofertes els licitadors poden consultar tots els dubtes i demanar tots els aclariments que es generin respecte al contingut dels plecs.

Qualsevol comunicació derivada del procediment de licitació és comunicada a través de la Plataforma, per la qual cosa és obligació dels licitadors donar-se d'alta en aquest sistema d'acord amb allò que s'indica en els plecs.