Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com m'hi adhereixo

Aquesta taula es poden consultar les possibilitats d'adhesió als diferents acords marc, en funció de la data de formalització dels mateixos.

El Sistema de Contractació Centralitzada Estatal està obert a l'adhesió voluntària de les comunitats autònomes i entitats locals, així com dels organismes autònoms i ens públics dependents. Igualment, podran adherir-se les societats, fundacions i resta d’ens, organismes i entitats del sector públic (art. 205 del text refós de la Llei de contractes del sector públic).

El passat 30 de desembre de 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat l'ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada. Aquesta ordre desenvolupa el procediment d'adhesió a la Central de contractació de l'Estat, de conformitat amb els termes següents:

 • En una primera fase, la comunitat autònoma, l’entitat local, l’organisme autònom, els ens públic dependents o, si escau, la resta d'entitats del sector públic estatal no incloses en l'àmbit obligatori d'aplicació, d'acord amb l'article 206.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, subscriuran amb la Direcció general de racionalització i centralització de la contractació un acord d'adhesió genèric a la Central de contractació de l'Estat.

  La celebració d'aquest acord d'adhesió genèric implicarà la manifestació formal de la seva voluntat d'integrar-se en el règim general de funcionament de la Central de contractació de l'Estat i el dret d'adherir-se als diferents acords marc de la Central de contractació de l'Estat.

 • En una segona fase, l'entitat formalitzarà l'adhesió voluntària a un acord marc específic que implicarà l'obligació de l'ens o entitat adherits de realitzar totes les contractacions a través d’aquest ens o entitat, excepte quan els béns adjudicats o el règim de prestació dels serveis no reuneixi les característiques indispensables per satisfer les necessitats concretes de l'ens o entitat adherits individualment. Aquesta circumstància requerirà informació trimestral a la Direcció general de racionalització i centralització de la contractació.

  La Direcció general de racionalització i centralització de la contractació està obligada a facilitar l'accés a l'aplicació informàtica CONECTA-CENTRALIZACIÓN als ens i entitats que s'adhereixin voluntàriament a un acord marc específic.

  És obligació dels ens adherits diligenciar la proposta d'adjudicació per l'òrgan de control intern de la gestió economicofinancera de les entitats subjectes a una funció interventora. D'altra banda, tenen dret a rebre informació individualitzada dels acords marcs la celebració dels quals és sol·licitar-n’hi l’adhesió específica.

  El període de vigència de l'acord específic d'adhesió serà equivalent al període de l'acord marc de referència.

  No obstant l'esmenat anteriorment, en el cas dels acords marc tramitats prèviament a l'entrada en vigor, el darrer 18 d'abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública, l'acord específic podrà ser resolt mitjançant una sol·licitud dirigida a la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Els models d'acord d'adhesió genèrics i específics, aprovats per la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, són els següents:

Finalment, tens a la teva disposició una guia bàsica per a tramitar la sol·licitud d'adhesió.