Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Avís Legal

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (en endavant DGRCC), adscrita a la Subsecretaria del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, és l'organisme titular del domini d'Internet: http://contratacioncentralizada.gob.es

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions generals presents en la versió publicada en el moment en què l'usuari hi accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar a alguns dels continguts o dels serveis del lloc web. En tot cas, l'actualització de la informació i dels serveis no és immediata, per la qual cosa pot haver-hi desfasaments. Us suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, dels serveis i dels continguts que s'hi recullen.

Les condicions i els termes que es recullen en el present Avís legal també estan subjectes a canvis, de manera que us convidem a revisar-lo cada vegada que visiteu de nou el portal.

 1. Condicions generals d'ús del portal web

  La informació continguda en el lloc web http://contratacioncentralizada.gob.es, així com les respostes que puguin donar-se a les qüestions que plantegin els usuaris a través de les bústies de correu electrònics associades, compleixen amb les funcions d'informació general i atenció al ciutadà previstes en l'art. 4 del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà; això implica que la informació publicada al portal en cap cas comporta una interpretació normativa, ni tampoc consideració jurídica o econòmica per part de l'organisme titular del domini; tan sols es tracta de mera informació, de manera que en cap cas podrà derivar-se'n cap efecte jurídic vinculant.

  Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia als usuaris i les usuàries, de modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, la configuració, les especificacions tècniques i els serveis del lloc web, de manera unilateral.

 2. Drets de propietat intel•lectual i industrial sobre el disseny, els logos i altres imatges del portal web de la DGRCC

  Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, les marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la DGRCC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. Aquesta protecció afecta igualment les imatges que conté.

  El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització d'aquesta Direcció general. La llicència d'ús dels elements especificats en aquest apartat d'aquest portal, atorgada a l'usuari o usuària es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

  La DGRCC declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres persones; per això, si considera que aquest lloc pogués estar vulnerant els seus drets, pot posar-se en contacte amb la DGRCC a través del webmaster del portal, en la següent adreça de correu electrònic: portalcontratacioncentralizada@hacienda.hacienda.gob.es.

 3. Protecció de dades de caràcter personal

  Les  dades personals sol·licitades en els serveis de bústies i subscripcions d’aquesta pàgina web són tractades de manera confidencial d’acord amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

  Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades que es duguin a terme per la DGRCC. Pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals o a l’exercici dels seus drets pot posar-se en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades d’Hisenda en aquest formulari de sol·licitud d’informació.

  Pot exercir davant el responsable del tractament, quan procedeixin, els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al tractament, retirar el consentiment, així com el seu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, mitjançant aquest formulari d’exercici de drets.

  Pot exercir el seu dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID, a través del següent enllaç.

  Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació, pot dirigir-se la Delegada de Protecció de Dades d’Hisenda de conformitat amb el que es disposa en l’art. 37.1 de l’esmentada Llei orgànica, a través d’aquest formulari de reclamació prèvia.

  Consulti més informació sobre la matèria i les dades de contacte de la Delegada de Protecció de Dades del Ministeri d’Hisenda en el canal de protecció de dades.

 4. Llei aplicable i jurisdicció

  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució del qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o l'ús dels seus serveis, la DGRCC i l'usuari o la usuària acorden sotmetre's a la judicatura i tribunals del domicili de l'usuari o usuària, sempre que estigui situat en territori espanyol.

 5. Reutilització de la informació del sector públic

  • Obligatorietat de les condicions generals

   Les condicions generals presents, disponibles amb caràcter permanent en www.datos.gob.es/avisolegal, vincularan qualsevol agent reutilitzador pel simple fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos. A aquests efectes s'entén per agent reutilitzador tota persona, física o jurídica, que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a fins comercials com per a no comercials.

  • Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel•lectual

   Les condicions generals presents permeten la reutilització dels documents que hi estan sotmesos, per a fins comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l'article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a tall il•lustratiu, activitats com la còpia, la difusió, la modificació, l'adaptació, l'extracció, la reordenació i la combinació de la informació.

   El concepte de document és el que estableix l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, amb la redacció donada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la qual cosa comprèn tota la informació, independentment de quin sigui el suport —material o electrònic— la forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, també les dades en els nivells més desagregats o "en brut".

   Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel•lectual, si escau, corresponents a aquests documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la llei.

  • Condicions generals per a la reutilització

   Són d'aplicació les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos:

   1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

   2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es pot fer de la següent manera: "Origen de les dades: "Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació - Ministeri d'Hisenda".

   3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.

   4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la DGRCC, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme.

   5. S'han de conservar, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si escau, en el document posat a disposició per a la reutilització.

  • Exclusió de responsabilitat

   La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris i les usuàries  o agents de la reutilització sota el seu propi risc, corresponent-los en exclusiva respondre davant de tercers per danys que se'n poguessin derivar.

   La DGRCC no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o de les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

   La DGRCC no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.

  • Responsabilitat de l'agent reutilitzador

   L'agent reutilitzador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

 6. Links i hiperenllaços

  Aquestes modificacions podran afectar els hiperenllaços continguts en el lloc web, que poden dirigir a pàgines web de tercers. La DGRCC no assumeix cap responsabilitat pel contingut, per les informacions o pels serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, les pàgines dels quals no li pertanyen, i sobre les quals no fa una revisió de contingut, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que no necessàriament impliquen relació amb les persones o entitats titulars de tals continguts o dels llocs on es trobin.

  El domini http://contratacioncentralizada.gob.es pot aparèixer enllaçat en pàgines que són mantingudes per terceres persones. Això no implica l'existència de relacions entre la DGRCC i les persones que ostenten la propietat d'aquestes pàgines web, ni tampoc que aquella accepti o aprovi la totalitat o part dels seus continguts o serveis. Per tant, aquestes persones no podran declarar ni tampoc donar a entendre que la DGRCC autoritza de forma expressa l'enllaç, ni tampoc que assumeix o supervisa de qualsevol forma possible els serveis oferts o llocs a disposició en les mateixes.

  Les pàgines que continguin un enllaç al domini http://contratacioncentralizada.gob.es no poden contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o qualsevol altre signe distintiu pertanyent a la DGRCC, excepte els que formin part del mateix hiperenllaç. Tampoc informacions, continguts il•lícits o contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, ni continguts que resultin contraris als drets de terceres persones.

  La DGRCC ni garanteix ni es responsabilitza de la qualitat, l'exactitud, la fiabilitat, la correcció o la moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. Les persones que accedeixin a aquestes pàgines web assumeixen sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, els danys o les accions que poguessin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

 7. Versió multilingüe

  El portal web de Contractació centralitzada està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 3 de la Constitució Espanyola i els seus Estatuts d’Autonomia. Les llengües són el català, el basc i el gallec. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

  El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S’exclouen de la traducció les normes jurídiques i els diferents documents ofimàtics publicats.

  Els continguts d’aquest lloc web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència fent servir eines de traducció automàtica, de manera que poden contenir errors. S’adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del seu procés de traducció.

  El text oficial d’aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l’exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, si us plau consulti la versió oficial en castellà.

 8. Política de galetes

  El portal web de Contractació Centralizada instal cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat de poder visualitzar aquest portal en diversos idiomes i la identificació de la sessió.

  Una cookie no identifica una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

  La DGRCC segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  En concret, les úniques galeta que s'instal·laria seria la següent:

  Per navegar pel portal web no cal que es permeti la instal•lació d'aquesta galeta i es pot desactivar directament al navegador. En aquest cas, es visualitzaria únicament en l'idioma per defecte (castellà).

 9. Frames

  La DGRCC prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de terceres persones de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

 10. Accesibilitat

  Consulteu la Declaració d’Accessibilitat d’aquest portal.