Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Així es crea

Arran de l'informe de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) i per tal de desenvolupar la mesura relativa a la centralització de contractes de serveis i subministraments d'una manera eficaç, es va considerar imprescindible un reforçament de l'estructura bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques amb la creació de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (DGRCC).

Aquesta mesura estava encaminada a assolir els objectius assignats per l'informe CORA, l'obtenció d'estalvis i millores en la contractació incrementant la transparència, la recerca de l'eficiència, i l'homogeneïtzació dels nivells de qualitat dels serveis i dels subministraments que es contracten en l'AGE, de tal manera que no es percebin diferències injustificades entre els organismes.

Cal recordar que la central de compres estatal estava formada fins aleshores per una Subdirecció General integrada en la Direcció General del Patrimoni de l'Estat.

No es van atribuir funcions únicament de centralització de compres sinó també, com indica la mateixa denominació, de racionalització de la contractació, i funcions relacionades amb la gestió centralitzada de crèdits pressupostaris per al finançament de crèdits centralitzats, cosa que permetia avançar en dues línies noves en la central de compres estatal, i en general en el funcionament de les centrals de compres, com són: la tramitació de procediments ordinaris al marge dels tradicionals procediments especials d'adopció de tipus i la centralització de crèdits pressupostaris que es detraurien dels participants en els contractes per poder finançar els contractes i reflectir en un crèdit pressupostari diferenciat part dels estalvis derivats de la centralització.

La creació d'aquesta Direcció General es va dur a terme mitjançant el Reial Decret 696/2013, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

L'estructura de la qual es va dotar aquesta Direcció General ha estat una de les característiques més rellevants d'un procés que sorgeix en un context marcat per una política d'austeritat en tots els nivells. Així, de les cinc subdireccions generals actuals només una va suposar un increment d'estructura al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ja que alhora que es creava la Direcció General se suprimien dues subdireccions generals de la Subsecretaria d'Hisenda i Administracions Públiques, se suprimia la Junta de Contractació del Ministeri que tenia rang de subdirecció general assimilada (les funcions de la qual passaven a la nova Secretaria de la Junta de Contractació Centralitzada) i s'integrava en la nova Direcció General la Subdirecció General de Compres provinent de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat.

 

La Dirección General desde su creación