Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Teño dúbidas

 1. Cal é a diferenza entre acordos marco e contratos centralizados?

  No acordo marco establécense as condicións xerais dos contratos baseados neste, que se deberán celebrar con algún dos adxudicatarios do acordo marco. Os organismos peticionarios levarán a cabo a especificación dos servizos ou produtos concretos requiridos ao tramitar un contrato baseado. Así mesmo, os organismos peticionarios son os competentes para a xestión do gasto derivado dos contratos baseados que tramiten.

  Os contratos centralizados agrupan servizos de varios ministerios e organismos pertencentes ao sector público estatal e nos seus pregos establécense as prestacións concretas requiridas e as condicións nas que se realizarán os servizos. O gasto derivado destes contratos impútase á Sección 10 do os PGE, créditos xestionados pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación (DGRCC).

 2. Que organismos están obrigados a contratar de forma centralizada?

  De conformidade co artigo 206 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o Sistema de Contratación Centralizada Estatal ten carácter obrigatorio para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e outras Entidades públicas estatais. Máis información.

 3. Non sei se o produto ou servizo que desexo adquirir é de adquisición centralizada.

  Na Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada, inclúense os produtos e servizos incluídos no eido da central de contratación e as especificidades que se deben ter en conta en cada caso.

  Nos servizos de seguridade e limpeza deben terse en contas as disposicións transitorias segunda e terceira da Orde, respectivamente, xa que transitoriamente a centralización de contratos só afecta a servizos prestados en determinadas zonas xeográficas e en edificios destinados a determinados usos.

  É posible consultar a normativa de centralización na sección Normativa deste Portal.

  Na sección Catálogo deste Portal inclúese unha relación dos produtos e servizos dispoñibles no Sistema de Contratación Centralizada Estatal.

 4. Onde podería consultar o catálogo de bens e servizos de contratación centralizada?

  Na sección Catálogo deste Portal de Contratación Centralizada amósase a listaxe de produtos e servizos de contratación centralizada.

  Para consultar os artigos, xunto cos seus detalles e prezos, incluídos no catálogo, pódese acceder a esta páxina.

  Nos acordos marco sen produto detallado con segunda licitación obrigatoria, non se poden consultar os detalles nin os prezos dos artigos adxudicados, xa que estes non se estableceron na fase de acordo marco.

 5. Que debo facer para poder contratar de maneira centralizada?

  Se estás incluído dentro do ámbito subxectivo obrigatorio, podes acceder á aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN.

  Se se trata dun organismo dunha Comunidade Autónoma, Ente Local, Sociedade, Fundación e demais entes do Sector Público Estatal, Autonómico ou Local, pódese adherir ao Sistema de Contratación Centralizada Estatal. Consulta a sección Como adherirse para obter máis información.

 6. Cal é o prazo de tramitación dun produto ou servizo a través do Sistema de Contratación Centralizada Estatal?

  Os prazos de tramitación dun produto ou servizo dependen de se se require convocar unha segunda licitación.

  No caso de compra directa, o prazo desde que se recibe a petición a través de CONECTA ata que se notifica á empresa adxudicataria acerca do contrato baseado firmado pola DGRCC é inferior a unha semana.

  No caso de segunda licitación, o procedemento completo habitualmente dura menos dun mes, porque hai que respectar o prazo mínimo de presentación de ofertas, que se establecerá en función da complexidade do obxecto do contrato, e o tempo preciso para a valoración daquelas (no caso de que o único criterio sexa o prezo, a valoración é moi áxil). Os prazos totais para contratos que no estean suxeitos a regulación harmonizada (non SARA) adoitan ser menores, en función do número de empresas ás que se solicite oferta (mínimo tres) e do prazo para a presentación de ofertas que é normalmente menor.

 7. Se desexo adquirir un produto ou servizo ofertado nun acordo marco, que debo facer?

  Debe acceder á aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN desde a que se realizan todos os trámites electrónicos para a adquisición dun produto ou servizo incluído nun dos acordos marco en vigor.

 8. Aínda que o produto ou servizo que quero adquirir é de adquisición centralizada, o catálogo existente non cubre as miñas necesidades.

  Nese caso, é preciso solicitar unha autorización de excepción á contratación centralizada mediante a remisión dun escrito á DGRCC no que se expliquen os motivos polos que os produtos ou servizos adxudicados non reúnen as características indispensables para satisfacer as necesidades do organismo peticionario. A este respecto, pódese consultar a sección Autorizacións e excepcións deste Portal.

 9. Que é un contrato baseado?

  Unha vez celebrado un acordo marco, os órganos e organismos que requiran servizos ou subministracións seleccionarán, dentro do catálogo ou mediante unha nova licitación, a empresa participante no acordo marco cuxos servizos ou produtos poidan satisfacer as túas necesidades da mellor forma posible.

  Para iso, proporá á DGRCC a adxudicación do contrato baseado correspondente.

 10. Que é unha segunda licitación?

  De conformidade co texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, para adxudicar os contratos baseados nun acordo marco, cando non todos os termos estean establecidos previamente, é necesario convocar ás partes a unha nova licitación de acordo co procedemento establecido no artigo 198.4. Así mesmo, poderá acudirse a unha nova licitación cando estea previsto no acordo marco e cando sexa pertinente nunhas circunstancias concretas.

 11. En que acordos marco é obrigatorio realizar unha segunda licitación?

  En todos os casos, os seguintes acordos marco requiren unha segunda licitación:

  • Acordo marco 01/2014 de Subministración de mobiliario de oficina, de laboratorio e xeriátrico.

  • Acordo marco 10/2012 de Subministración de equipos e software de comunicacións, nos casos sinalados no prego.

  • Acordo marco 12/2014 de Subministración de sistemas audiovisuais.

  • Acordo marco 23/2015 de Subministración de enerxía eléctrica.

  • Acordo marco 21/2014 de Subministración de combustibles de automobilismo Lote 1.

  • Acordo marco 26/2015 de Servizos de desenvolvemento de sistemas de información.

  • Acordo marco 27/2012 de Servizos de aloxamento de sistemas de información.

  • Acordo marco 50/2014 de Servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios destinados á materialización das campañas de publicidade institucional.

 12. Que procedemento debo seguir para realizar unha segunda licitación?

  O procedemento que se debe seguir establécese nos pregos reguladores do acordo marco e nas instrucións elaboradas para cada un deles. Na ficha de cada acordo marco, é posible enlazar a estes documentos.

  En liñas xerais, o procedemento é o seguinte: o órgano ou o organismo que requira os servizos ou subministracións convocará unha “segunda licitación” para seleccionar a oferta máis vantaxosa para un pedido determinado, de acordo coas necesidades técnicas concretas.

  Nalgúns acordos marco é necesario que previamente a DGRCC dea o visto bo ao documento de licitación elaborado polo órgano ou organismo peticionario (ver instrucións de cada acordo marco).

  Os criterios para a valoración das ofertas nesta licitación selecciónanos os órganos ou organismos que se indican nos pregos do acordo marco e teñen que se indicar no que se denomina documento de licitación.

  Unha vez valoradas as ofertas, os órganos ou organismos propoñen á DGRCC a adxudicación do contrato baseado ao licitador que presentara a mellor oferta, adecuada ás necesidades do peticionario e de acordo cos criterios establecidos no documento de licitación.

 13. Que son as excepcións á contratación centralizada?

  Cando se dan certas condicións e circunstancias, é posible que un organismo realice unha contratación á marxe do Sistema Centralizado. Estas excepcións debe autorizalas a DGRCC, previa xustificación por escrito do organismo que solicita esta necesidade. A este respecto, pódese consultar a sección Autorizacións e excepcións deste Portal.

 14. Se unha empresa me ofrece mellores condicións que as dispostas no Sistema de Contratación Centralizada Estatal, podería contratar pola miña conta?

  Se está dentro do ámbito subxectivo obrigatorio da contratación centralizada, ou se está adherido ao sistema para o servizo ou subministración en cuestión, non é posible contratalo fóra dese ámbito, deberá utilizar o sistema centralizado. En caso de tratarse de necesidades non recollidas en ningún dos produtos ou servizos, poderíase solicitar unha autorización de excepción para contratar á marxe da Central de Compras do Estado.

 15. En caso de requirir necesidades particulares sobre un produto ou servizo, podería negociar coas empresas características distintas das que se recollen no acordo marco ou contrato centralizado?

  Algúns acordos marco incorporan nos seus pregos a posibilidade de incluír necesidades específicas, por exemplo, o acordo marco de servizos de desenvolvemento de sistemas de información. Outros incorporan a posibilidade de incluír complementos aos produtos, por exemplo, o acordo marco de vehículos industriais permite incorporar un guindastre a un camión. Outros permiten incluír descontos por volume, como o acordo marco de ordenadores e software ofimático. En resumo, habería que estudar os pregos concretos do produto para o que require unha necesidade particular.

 16. En caso de ter problemas coa subministración ou co servizo adquirido, como podería tramitar a garantía?

  Debe solicitarse á DGRCC, indicando o expediente da petición que xerou problemas e presentando unha xustificación fidedigna destes.

 17. En caso de incidencias co sistema, con quen podería contactar?

  Na sección Contacta connosco tes á túa disposición todas as caixas de correo de atención de dúbidas e suxestións.

 18. Teño que pedir oferta a todas as empresas do catálogo?

  Cando un organismo lanza unha segunda licitación para pedir oferta ás empresas adxudicatarias do acordo marco:

  • Se o contrato está suxeito a regulación harmonizada (os chamados coloquialmente “contratos SARA”, con valor estimado igual ou superior ao establecido na letra a, punto 1, dos artigos 21 e 22 da LCSP), débese solicitar oferta a todos os adxudicatarios do lote correspondente do acordo marco.

  • Se o contrato a adxudicar non está suxeito a regulación harmonizada (os chamados coloquialmente “contratos NO SARA”, con valor estimado inferior ao establecido na letra a, punto 1, dos artigos 21 e 22 da LCSP), o organismo destinatario poderá non invitar á licitación a totalidade das empresas, sempre que, polo menos, solicite ofertas a tres e se xustifique no expediente, a non ser que os pregos reguladores do acordo marco ou as instrucións da súa aplicación indiquen outra cousa.

 19. Nos contratos NO SARA, que pasa se non me presentan oferta tres empresas?

  Deberá consultar as instrucións para a licitación de contratos baseados do correspondente acordo marco ou consultar o criterio que se vai aplicar.

 20. En agregación de demanda, podo saír do proceso e comprar individualmente?

  Antes de iniciar un proceso de agregación de demanda, analízanse as necesidades comúns dos entes do ámbito obrigatorio da centralización, así como as características que deben ter os bens obxecto de agregación para satisfacer estas necesidades. Polo tanto, non é posible adquirir os mesmos bens fóra dos procesos de agregación. O obxectivo destes procesos é, por un lado, racionalizar as compras de bens de uso común buscando as características comúns destes que permitan facer un gran pedido e, por outro lado, obter aforros derivados das economías de escala que supoñen para as empresas adxudicatarias a posibilidade de facer unha venda de gran volume.