Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Nota informativa relativa á subministración de equipos de impresoras, equipos multifuncionais, escáneres, os seus elementos complementarios e material consumible (tóner)
  23/07/2018

  Tras finalizar a vixencia do Acordo Marco 05/2013, os contratos de subministración de bens mencionados que establezan unha duración superior aos doce meses (como os contratos de arrendamento), precisarán da autorización prevista no artigo 4 da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada con carácter previo á súa contratación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco 26/2015 para o Desenvolvemento de Sistemas de Administración electrónica
  22/07/2018

  O Acordo Marco 26/2015 para o desenvolvemento de Sistemas de Administración electrónica celebrouse para un período de dous anos, prorrogables por outros dous, e está vixente desde o 1 de agosto de 2016. Transcorrido o período inicial de vixencia e unha vez levada a cabo a tramitación administrativa pertinente, resolveuse prorrogar a vixencia do mesmo ata o 31 de xullo de 2020.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación da licitación do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  11/07/2018

  O 9 de xullo de 2018 publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de licitación do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres.

  Preme aquí para ver máis información
 • Memoria de actividades 2017 da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación
  09/07/2018

  Xa está dispoñible para a súa consulta a memoria anual da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novo contrato para a prestación do servizo de avaliación ex post da eficacia das campañas de publicidade institucional
  08/07/2018

  O 20 de xuño, a Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación formalizou o novo contrato para a prestación do servizo de avaliación ex post da eficacia das campañas de publicidade institucional. Con este contrato preténdese coñecer o grao de cumprimento dos obxectivos propostos nas campañas institucionais, de forma obxectiva e independente das empresas adxudicatarias dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e demais soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional.

 • Finalización do acordo marco Acordo Marco 05/2013 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  01/07/2018

  Comunícase que o pasado 8 de xuño de 2018 extinguiuse a vixencia do Acordo Marco 05/2013 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres ao ter transcorrido o prazo estipulado no artigo 193.5 b) do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, sen que fose posible a licitación do novo acordo marco que virá a substituír ao mesmo. Por parte da DGRCC estase a tramitar o novo Acordo Marco 05/2018 co mesmo obxecto que o anteriormente citado.

 • Finalización do Acordo Marco 23/2015 de subministración de enerxía eléctrica (Fase 1)
  27/06/2018

  O vindeiro 30 de xuño finalizará a vixencia do Acordo Marco 23/2015. Proximamente entrará en vigor o AM 23/2017 para a subministración de enerxía eléctrica (Fase 2).

  Preme aquí para ver máis información
 • Actualización documentación asociada a Acordo Marco 20/2017 de subministración de papel
  25/06/2018

  Nova versión do documento de instrucións para a tramitación dos contratos baseados e os seus anexos I, II e III, incluíndo o lote 2 e engadindo algunhas cuestións relativas á tramitación dos contratos baseados. Ademais, incorporouse á documentación asociada a este Acordo Marco un novo documento denominado "Notas de Axuda para a Preparación da Licitación Electrónica na Plataforma de Contratación do Sector Público dos Contratos Baseados no Acordo Marco 20/2017". Para calquera aclaración, pode poñerse en contacto con nós a través de papel.centralizado@minhafp.es ou do teléfono 915958733.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do novo Acordo Marco 14/2017 de subministración de vehículos turismos
  26/06/2018

  O día 1 de xullo de 2018 entra en vigor o Acordo Marco 14/2017 de subministración de vehículos turismos. Xa están dispoñibles para a súa consulta os bens adxudicados no mesmo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Resolución pola que se aproba o Manual de boas prácticas en materia de contratación
  16/06/2018

  Resolución da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación pola que se aproba o Manual sobre boas prácticas en materia de contratación na relación cos operadores económicos. Seguindo a liña das medidas que permiten aumentar a transparencia na contratación pública, este manual está destinado a orientar as actuacións dos empregados da DGRCC, das persoas que participan nas Comisións de Seguimento dos contratos e acordos marco centralizados, e das empresas que reciben encargos ou contratos en relación coa preparación de procedementos de contratación.

  Preme aquí para ver máis información