Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Disponibles instrucciones y plantillas para nuevas licitaciones del Acuerdo Marco 02/2016
  05/09/2018

  Se han publicado las instrucciones para la contratación de ordenadores personales, ordenadores portátiles y monitores a través del acuerdo marco 02/2016. A su vez, se han publicado también las plantillas para homogeneizar las ofertas por parte de los adjudicatarios y facilitar a los organismos la evaluación y la realización de las propuestas de adjudicación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso sobre el acuerdo marco 02/2016 de suministro para el suministro de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores
  04/09/2018

  El acuerdo marco 02/2016 ha entrado en vigor el 3 de septiembre de 2018.

 • Dispoñible nova versión das ferramentas do Acordo Marco 07/2016 de MONI
  23/08/2018

  Publicouse unha nova versión das ferramentas do acordo marco 07/2016 de subministración de material de oficina non inventariable (versión 20180816), que incorpora diversas melloras. As ferramentas dos lotes 7, 8, 11 e 13 inclúen así mesmo a exclusión temporal acordada pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación da adxudicataria ALPADI, S.A. Non se admitirán novas peticións en Conecta que teñan sido confeccionadas con versións anteriores fas ferramentas.

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización do tipo 5 do acordo marco 02/2013, para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático 8/8/2018
  07/08/2018

  Comunícase que o 8 de agosto de 2018 extinguiuse a vixencia do tipo 5 (software ofimático) do acordo marco 02/2013, para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático, unha vez transcorrido o prazo estipulado no artigo 193.5 b) do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, sen que fose posible a licitación do novo acordo marco que substituirá ao devandito tipo. Por parte da DXRCC estase a tramitar un novo procedemento co mesmo obxecto.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre o acordo marco 02/2013 para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático
  31/07/2018

  Amplíase o prazo no que se admitirán propostas de adxudicación do acordo marco 02/2013 para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático: tramitaranse as propostas que teñan entrada no sistema CONECTA con toda a súa documentación completa e correcta ata o 20 de agosto.

 • Aviso importante sobre o Acordo Marco 02/2013 para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático
  24/07/2018

  Dada a próxima entrada en vigor do Acordo Marco 02/2016 para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores, comunícase que só se tramitarán as propostas de adxudicación do Acordo Marco 02/2013 para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático que teñan entrada no sistema CONECTA con toda a súa documentación completa e correcta ata o 31 de xullo.

 • Aviso Acordo Marco 23/2017 de subministración de enerxía eléctrica
  23/07/2018

  O próximo 15 de agosto de 2018 prevese a entrada en vigor do novo Acordo Marco 23/2017 para a subministración de enerxía eléctrica.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota informativa relativa á subministración de equipos de impresoras, equipos multifuncionais, escáneres, os seus elementos complementarios e material consumible (tóner)
  23/07/2018

  Tras finalizar a vixencia do Acordo Marco 05/2013, os contratos de subministración de bens mencionados que establezan unha duración superior aos doce meses (como os contratos de arrendamento), precisarán da autorización prevista no artigo 4 da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada con carácter previo á súa contratación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco 26/2015 para o Desenvolvemento de Sistemas de Administración electrónica
  22/07/2018

  O Acordo Marco 26/2015 para o desenvolvemento de Sistemas de Administración electrónica celebrouse para un período de dous anos, prorrogables por outros dous, e está vixente desde o 1 de agosto de 2016. Transcorrido o período inicial de vixencia e unha vez levada a cabo a tramitación administrativa pertinente, resolveuse prorrogar a vixencia do mesmo ata o 31 de xullo de 2020.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación da licitación do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  11/07/2018

  O 9 de xullo de 2018 publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público o anuncio de licitación do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres.

  Preme aquí para ver máis información