Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como podo adherirme

O Sistema de Contratación Centralizada Estatal está aberto á adhesión voluntaria das comunidades autónomas e entidades locais, así coma dos organismos autónomos e entes públicos dependentes delas. Así mesmo, poderán adherirse as sociedades, fundacións e outros entes, organismos ou entidades do sector público (artigo 229.3 da Lei 9/2017 de Contratos).

A Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada desenvolve o procedemento de adhesión á Central de Contratación do Estado segundo os seguintes termos:

 • Nunha primeira fase, a comunidade autónoma, entidade local, organismo autónomo ou ente público dependente dela ou, no seu caso, o resto de entidades do sector público estatal non incluídas no ámbito obrigatorio de aplicación, de acordo co artigo 229.2 da Lei de Contratos do Sector Público, subscribirán coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación un acordo de adhesión xenérico á Central de Contratación do Estado.

  A formalización deste acordo de adhesión xenérico implicará a manifestación formal da súa vontade de integrarse no réxime xeral de funcionamento da Central de Contratación do Estado e o dereito de adherirse aos distintos acordos marco da Central de Contratación do Estado.

 • Nunha segunda fase, a entidade formalizará a adhesión voluntaria a un acordo marco específico, o que implicará a obrigación do ente ou entidade adherida de realizar todas as contratacións a través do mesmo, agás cando os subministracións adxudicados ou o réxime de prestación dos servizos non reúna as características indispensables para satisfacer as necesidades concretas do ente ou entidade individualmente adherido. Esta circunstancia requirirá información trimestral á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

  A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación está obrigada a facilitar o acceso á aplicación informática CONECTA-CENTRALIZACIÓN aos entes e as entidades que se adhiran voluntariamente a un acordo marco específico.

  É obrigación dos entes adheridos dilixenciar a proposta de adxudicación polo órgano de control interno da xestión económica-financeira das entidades suxeitas á función interventora. Por outro lado, ten dereito a recibir información individualizada dos acordos marco que se van formalizar coa finalidade de solicitar a súa adhesión específica aos mesmos.

  O período de vixencia do acordo específico de adhesión será equivalente ao do acordo marco de referencia.

  Con todo, no caso dos acordos marco tramitados con anterioridade á entrada en vigor, o 18 de abril de 2016, da Directiva 2014/24/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre contratación pública, o acordo específico poderá resolverse mediante solicitude dirixida á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

Os modelos de solicitude de adhesión xenéricos e específicos, aprobados pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación son os seguintes:

 • Modelos de adhesión xenérica

  Nota: Xunto ao formulario de adhesión xenérica, débese enviar asinado o Formulario de solicitude de alta na aplicación CONECTA-CENTRALIZACION, mediante rexistro electrónico dirixido á Subdirección Xeral de Coordinación e Xestión Orzamentaria (EA0023092) da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación (Ministerio de Facenda).. Neste formulario débese identificar obrigatoriamente o suxeito da adhesión mediante o seu código DIR3.

 • Modelos de adhesión específica: a entrada en vigor da Directiva 2014/24/UE e da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público obriga a diferenciar diversos réximes de adhesión aos diferentes Acordos Marco da Central de Contratación do Estado, segundo a normativa aplicable a cada un deles. Para iso, é preciso distinguir diversos modelos de solicitude de adhesión específica.

  • Sistemas dinámicos de adquisición, tramitados durante a vixencia da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, aos que só as entidades expresamente relacionadas nos respectivos pregos de cláusulas administrativas particulares poden solicitar a adhesión:

   • SDA 26/2021, servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica.

   Os formularios de solicitude serán os seguintes:

  • Acordos marco tramitados con posterioridade á entrada en vigor, o 18 de abril de 2016, da Directiva 2014/24/UE e durante a vixencia do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro), aos que só as entidades expresamente relacionadas nos respectivos pregos de cláusulas administrativas particulares poden solicitar a adhesión:

   • AM 19/2018, subministración de motocicletas e ATV/QUADS.

   • AM 17/2016, subministración de vehículos industriais pesados.

   Os formularios de solicitude serán os seguintes:

  • Acordos marco tramitados con posterioridade á entrada en vigor, o 18 de abril de 2016, da Directiva 2014/24/UE e durante a vixencia da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, aos que só as entidades expresamente relacionadas nos respectivos pregos de cláusulas administrativas particulares poden solicitar a adhesión:

   • AM 05/2018, subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres.

   • AM 20/2021, subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras.

   • AM 13/2018, subministración de servidores, sistemas de almacenamento, software de infraestrutura.

   • AM 21/2020, subministración de combustibles en estacións de servizo.

   • AM 02/2020, subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles, monitores e outras solucións de posto de traballo

   • AM 50/2020, servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional.

   • AM 01/2019, subministración de mobiliario de despacho e complementos, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio.

   • AM 18/2021, subministración de vehículos comerciais lixeiros.

   • AM 23/2021, subministración de enerxía eléctrica.

   • AM 14/2022, vehículos automóbiles de turismo.

   Os formularios de solicitude serán os seguintes:

Finalmente, tes á túa disposición unha guía básica para tramitar a solicitude de adhesión.

Podes solicitar calquera información en relación ao procedemento de adhesión xenérica á Central de Contratación do Estado, ou de adhesión específica aos diversos acordos marco contactando co enderezo de correo electrónico Adhesiones.DGRCC@hacienda.gob.es.