Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como podo adherirme

As Comunidades Autónomas, as Entidades locais, os organismos autónomos e entes públicos dependentes delas e o resto de entidades do sector público estatal non incluídos no ámbito obrigatorio da contratación centralizada, poderán adherirse ao Sistema Estatal de Contratación Centralizada (Central de Contratación do Estado) e a un ou varios dos servizos e subministracións declaradas de contratación centralizada a través de acordos de adhesión. O procedemento de adhesión realizarase en dúas fases:

  • Nunha primeira fase, a administración ou entidade pública interesada acordará coa DGRCC a adhesión xenérica, o que implica a súa vontade de integrarse no réxime de funcionamento do Sistema Estatal de Contratación do Estado e a posibilidade de adherirse aos seus acordos marco ou sistemas dinámicos de adquisición.

  • Nunha segunda fase, a entidade acordará coa DGRCC a adhesión específica a un ou varios acordos marco ou sistemas dinámicos de adquisición, o que implicará a súa obriga de realizar todas as contratacións a través daquel salvo cando os bens adxudicados ou o réxime de prestación dos servizos non reúna as características indispensables para satisfacer as concretas necesidades do ente ou entidade individualmente adherida.

  • Nesta ligazón pódense consultar os modelos de solicitude de adhesión xenéricos e específicos, aprobados pola DGRCC  

Na seguinte ligazón podes consultar a guía básica para tramitar a solicitude de adhesión.

Podes solicitar calquera información en relación ao procedemento de adhesión xenérica á Central de Contratación do Estado, ou de adhesión específica aos diversos acordos marco contactando coa dirección de correo electrónico Adhesiones.dgrcc@hacienda.gob.es.