Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Como podo adherirme

Nesta táboa pódense comprobar as posibilidades de adhesión aos diferentes acordos marco, dependendo da data de formalización do mesmo.

O Sistema de Contratación Centralizada Estatal está aberto á adhesión voluntaria das Comunidades Autónomas e Entidades Locais, así como dos Organismos autónomos e entes públicos dependentes das mesmas. Así mesmo, poderán adherirse as sociedades, fundacións e outros entes, organismos ou entidades do sector público (artigo 205 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público).

O pasado 30 de decembro de 2015 publicouse no Boletín Oficial do Estado a Orde HAP/2834/2015, de 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada. Esta Orde desenvolve o procedemento de adhesión á Central de Contratación do Estado segundo os seguintes termos:

 • Nunha primeira fase, a Comunidade Autónoma, Entidade Local, organismo autónomo ou ente público dependente dela ou, no seu caso, o resto de entidades do sector público estatal non incluídas no ámbito obrigatorio de aplicación, de acordo co artigo 206.1 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, subscribirán coa Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación un acordo de adhesión xenérico á Central de Contratación do Estado.

  A celebración deste acordo de adhesión xenérico implicará a manifestación formal da súa vontade de integrarse no réxime xeral de funcionamento da Central de Contratación do Estado e o dereito de adherirse aos distintos acordos marco da Central de Contratación do Estado.

 • Nunha segunda fase, a entidade formalizará a adhesión voluntaria a un acordo marco específico, o que implicará a obrigación do ente ou entidade adherida de realizar todas as contratacións a través do mesmo, agás cando os bens adxudicados ou o réxime de prestación dos servizos non reúna as características indispensables para satisfacer as necesidades concretas do ente ou entidade individualmente adherido. Esta circunstancia requirirá información trimestral á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

  A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación está obrigada a facilitar o acceso á aplicación informática CONECTA-CENTRALIZACIÓN aos entes e entidades que se adhiran voluntariamente a un acordo marco específico.

  É obrigación dos entes adheridos dilixenciar a proposta de adxudicación polo órgano de control interno da xestión económica-financeira das entidades suxeitas á función interventora. Por outro lado, ten dereito a recibir información individualizada dos acordos marco que se van celebrar coa finalidade de solicitar a súa adhesión específica aos mesmos.

  O período de vixencia do acordo específico de adhesión será equivalente ao do acordo marco de referencia.

  Con todo, no caso dos acordos marco tramitados con anterioridade á entrada en vigor, o pasado 18 de abril de 2016, da Directiva 2014/24/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, sobre contratación pública, o acordo específico poderá resolverse mediante solicitude dirixida á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

Os modelos de acordo de adhesión xenéricos e específicos, aprobados pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación son os seguintes:

Finalmente, tes á túa disposición unha guía básica para tramitar a solicitude de adhesión.