Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Nola atxiki?

Taula honetan, esparru hitzarmenen atxikimenduaren aukerak egiaztatu ahal izango dituzu, horien formalizazio dataren arabera.​

Estatuko Kontratazio Zentralizatuen Sistema irekia da boluntarioki atxiki nahi duten Autonomia Erkidego eta Toki Erakundeentzat, eta baita horien mendeko erakunde autonomo eta publikoentzat ere. Halaber, sektore publikoko sozietateak, fundazioak eta gainerako erakunde, organismo eta entitateak ere atxiki ahalko dira (Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 205. artikulua).

Pasa den 2015eko abenduaren 30ean argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean HAP/2834/2015 Agindua, abenduaren 28koa, kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuen deklarazioari buruzko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Agindua aldatu duena. Agindu honek garatzen du Estatuko Kontratazio Zentralari atxikitzeko prozedura, honako baldintzen arabera:

 • Lehenengo fasean, Autonomia Erkidegoak, Toki Erakundeak, erakunde autonomoak edo horren mendekoa den erakunde publikoak edo, kasuaren arabera, derrigorrezko aplikazio-esparruan ez dauden gainerako estatuko sektore publikoko erakundeek, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 206.1 artikuluaren arabera, azaroaren 15eko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuena, akordio generikoa sinatuko dute Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiarekin Estatuko Kontratazio Zentralari atxikitzeko.

  Atxikitze-akordio generiko hori sinatzeak ekarriko du Estatuko Kontratazio Zentralaren funtzionamendu-erregimen orokorraren barne egoteko borondatearen adierazpen formala eta Estatuko Kontratazio Zentralaren esparru-akordioei atxikitzeko eskubidea.

 • Bigarren fasean, erakundea esparru-akordio jakin bati atxikiko zaio eta, horren ondorioz, atxikitako organo edo erakundeak bere gain hartuko du kontratazio guztiak esparru-akordio horren bidez burutzeko obligazioa, esleitutako ondasunak edo zerbitzuak emateko erregimenak banaka atxikitako organo edo erakundearen behar zehatzak asetzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen ez baditu salbu. Egoera horrek hiru hilez behin Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiari informazioa emateko beharra ekarriko du.

  Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak obligazioa izango du boluntarioki esparru-akordio jakin bati atxikitzen zaizkion organo eta erakundeei CONECTA-CENTRALIZACIÓN informatika-aplikaziora sarrera emateko.

  Atxikitako erakundeen betebeharra izango da esleipen-proposamenaren izapideak behar bezala burutzea, kontu-hartzailetzaren barne dauden erakundeen ekonomia- eta finantza-kudeaketaren kontrolerako barne organoaren bidez. Bestalde, sinatuko diren esparru-akordioei buruzko banakako informazioa jasotzeko eskubidea izango dute, akordio jakin bati atxikitzea eskatzeko xedearekin.

  Atxikitze-akordio espezifikoaren indarraldia erreferentziako esparru-akordioaren bera izango da.

  Aurrekoa gora behera, pasa den 2016ko apirilaren 18an indarrean sartu zen kontratazio publikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/UE zuzentaraua baino lehen izapidetutako esparru-akordioen kasuan, akordio espezifikoa ebatzi ahalko da Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiari zuzendutako eskaera bidez.

Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak onartutako atxikitze-akordio generiko eta espezifikoen ereduak honakoak dira:

Azkenik, eskuragarri duzu atxikitze-eskaera izapidetzeko oinarrizko gidaliburua