Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Nola atxiki?

Estatuko Kontratazio Zentralizatuen Sistema irekia da boluntarioki atxiki nahi duten Autonomia Erkidego eta Toki Erakundeentzat, baita horien mendeko erakunde autonomo eta publikoentzat ere. Halaber, sektore publikoko sozietateak, fundazioak eta gainerako erakunde, organismo eta entitateak ere atxiki ahal izango dira (Kontratuen 9/2017 Legearen 229.3. artikulua).

HAP/2834/2015 Aginduak, abenduaren 28koak, kontratazio zentralizatuko hornidurak eta zerbitzuen deklarazioari buruzko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Agindua aldatu duenak garatzen du Estatuko Kontratazio Zentralari atxikitzeko prozedura, baldintza hauen arabera:

 • Lehenengo fasean, autonomia-erkidegoak, toki-erakundeak, erakunde autonomoak edo horren mendekoa den erakunde publikoak edo, kasuaren arabera, derrigorrezko aplikazio-esparruan ez dauden gainerako estatuko sektore publikoko erakundeek, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 229.2. artikuluaren arabera, akordio generikoa sinatuko dute Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiarekin Estatuko Kontratazio Zentralari atxikitzeko.

  Atxikitze-akordio generiko hori sinatzeak ekarriko du Estatuko Kontratazio Zentralaren funtzionamendu-erregimen orokorraren barne egoteko borondatearen adierazpen formala eta Estatuko Kontratazio Zentralaren esparru-akordioei atxikitzeko eskubidea.

 • Bigarren fasean, erakundeak berariazko esparru-akordio bati boluntarioki atxikitzea formalizatuko du, eta horrek kontratazio guztiak esparru-akordio horren bidez burutzeko obligazioa ekarriko dio erakunde atxiki horri, esleitutako hornidurak edo zerbitzuak emateko erregimenak banaka atxikitako organo edo erakundearen behar zehatzak asetzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen ez baditu salbu. Egoera horrek hiru hilez behin Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiari informazioa emateko beharra ekarriko du.

  Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusia behartuta dago esparru-akordio espezifiko bati borondatez atxikitzen zaizkion erakundeei eta erakundeei KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikazio informatikora sartzen laguntzera.

  Atxikitako erakundeen betebeharra izango da esleipen-proposamenaren izapideak behar bezala burutzea, kontu-hartzailetzaren barne dauden erakundeen ekonomia- eta finantza-kudeaketaren kontrolerako barne organoaren bidez. Bestalde, sinatuko diren esparru-akordioei buruzko banakako informazioa jasotzeko eskubidea izango dute, akordio jakin bati atxikitzeko eskatzeko xedearekin.

  Atxikitze-akordio espezifikoaren indarraldia erreferentziako esparru-akordioaren bera izango da.

  Aurrekoa gorabehera, 2016ko apirilaren 18an indarrean sartu zen kontratazio publikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/UE Zuzentaraua baino lehen izapidetutako esparru-akordioen kasuan, akordio espezifikoa ebatzi ahal izango da Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiari zuzendutako eskaera bidez.

Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak onartutako atxikitze-akordio generiko eta espezifikoen ereduak hauek dira:

 • Atxikitze generikoaren ereduak

  Oharra: atxikitze orokorraren inprimakiarekin batera, CONECTA-CENTRALIZACION aplikazioan alta emateko eskabide-inprimakia sinatuta bidali behar duzu Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusiaren (Ogasun Ministerioa) Aurrekontuak Koordinatzeko eta Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusiari (EA0023092) zuzendutako erregistro elektroniko bidez. Inprimaki horretan nahitaez identifikatu behar da atxikitzearen subjektua, DIR3 kodearen bidez.

 • Atxikitze espezifikoaren ereduak: 2014/24/UE Zuzentaraua eta 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa, indarrean sartu izanak, Estatuko Kontratazio Zentralaren Esparru Akordio ezberdinei atxikitzeko erregimen desberdinak bereiztera behartzen du, horietako bakoitzari aplikagarri zaion arautegiaren arabera. Hori dela eta, atxikitze espezifikoaren eskabide-eredu desberdinak bereizi beharra dago:

  • Eskuratze-sistema dinamikoak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea indarrean dagoen bitartean izapidetuak, eta administrazio-klausula zehatzen agirietan berariaz zerrendatutako erakundeek soilik eska dezakete atxikitzea:

   • 26/2021 SDA, administrazio elektronikoko sistemak garatzeko zerbitzuak.

   Eskaera-inprimakiak hauek izango dira:

  • 2016ko apirilaren 18an 2014/24/UE Zuzentaraua indarrean sartu ondoren eta Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen (3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa) testu bateginaren indarraldian izapidetutako esparru-akordioak, eta horiei atxikitzeko administrazio-baldintza partikularren agirietan berariaz zerrendatutako erakundeak bakarrik eska dezakete:

   • AM 19/2018, motozikletez eta ATV/QUADSez hornitzea.

   • AM 17/2016, ibilgailu industrial astunez hornitzea.

   Eskaera-inprimakiak hauek izango dira:

  • 2016ko apirilaren 18an 2014/24/UE Zuzentaraua indarrean sartu ondoren eta Sektore Publikoaren Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen indarraldian izapidetutako esparru-akordioak, eta horiei atxikitzeko administrazio-baldintza partikularren agirietan berariaz zerrendatutako erakundeak bakarrik eska dezakete:

   • AM 05/2018, inprimagailuez, funtzio anitzeko periferikoez eta eskanerrez hornitzea.

   • AM 20/2021, inprimatzeko ekipoak, fotokopiagailuak, kopiagailuak eta kopiagailuak paperez hornitzea.

   • AM 13/2018, zerbitzariez, biltegiratze-sistemez, azpiegitura-softwareaz hornitzea.

   • AM 21/2020, erregaien hornidura zerbitzuguneetan.

   • AM 02/2020, esparru-akordioa, mahai gaineko ordenagailuen, ordenagailu eramangarrien, monitoreen eta lanpostuko beste konponbide batzuen horniketari buruzkoa

   • AM 50/2020 esparru-akordioa, erakunde-publizitateko kanpainak zabaltzeko komunikabideetan eta gainerako publizitate-euskarrietan espazioak erosteko zerbitzuak kontratatzeari buruzkoa.

   • AM 01/2019 esparru-akordioa, bulegoko altzariak eta altzari osagarriak, agiritegikoak, liburutegikoak, itxiturak, klinikoak, geriatrikoak eta laborategikoak hornitzeari buruzkoa.

   • AM 18/2021, ibilgailu komertzial arinen hornidura.

   • AM 23/2021, energia elektrikoaz hornitzea.

   • AM 14/2022, Turismoko ibilgailu automobilak.

     

   Eskaera-inprimakiak hauek izango dira:

Azkenik, eskuragarri duzu atxikitze-eskaera izapidetzeko oinarrizko gidaliburua.

Estatuko Kontratazio Zentralari edozein informazio eska diezaiokezu orokorrean atxikitzeko prozedurari buruz edo esparru-akordioetara berariaz atxikitzeko prozedurari buruz, helbide elektroniko honekin harremanetan jarrita: Adhesiones.DGRCC@hacienda.gob.es.