Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Metodologia

Metodologia per a la preparació d'acords marc, sistemes dinàmics, i contractes centralitzats.

El procés de preparació dels acords marc, sistemes dinàmics, i contractes centralitzats, comprèn nombroses actuacions, especialment quan s'aborda per primera vegada la contractació centralitzada dels subministraments o serveis. Aquestes actuacions se centren en l'anàlisi de la demanda i de l'oferta, així com del subministrament o servei la contractació del qual se centralitza, com a fase prèvia a l'elaboració dels plecs que van a regir la contractació.

 1. ANÀLISI DE DEMANDA (“Necessitats de l'Administració”):
 • Determinació dels serveis i subministraments d'ús comú per part de l'Administració.
 • Estudi qualitatiu i quantitatiu de necessitats dels ministeris i organismes, a partir de la informació facilitada per aquells, per concretar les característiques dels subministraments i serveis a adquirir.
 • Anàlisi d'informació relativa als contractes en vigor abans de la centralització: prescripcions tècniques, aspectes bàsics dels plecs de clàusules administratives particulars, imports unitaris, etc.
 1. ANÀLISI DE L'OFERTA (“Estudi de mercat”):
 • Estudi de la normativa sectorial d'aplicació i reunions, si escau, amb els ministeris o organismes amb competències de regulació del corresponent sector, a fi de garantir que els plecs reguladors s'ajustin a la normativa i als criteris interpretatius dels òrgans competents.
 • Anàlisi de les empreses del sector: anàlisi d'implantació territorial, tipologia d'empreses per producte, per especialització (p.i. fabricants-distribuïdores), aspectes de competència, major o menor presència de PIMES, subcontractació, entre uns altres.
 • Anàlisi de productes al mercat, així com dels preus. Estudi de costos (incloent, si escau, els costos salarials).
 • Anàlisi de les normes jurídiques i tècniques que afecten als subministraments o serveis a contractar.
 • Anàlisi de les característiques i especificacions tècniques del subministrament o servei.
 • Anàlisi dels aspectes ambientals i socials del subministrament o servei i de les polítiques públiques que guarden relació amb aquest.
 1. DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL CONTRACTE I ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ BÀSICA DE L'EXPEDIENT:
 • Determinació de la tècnica de racionalització de la contractació a utilitzar, així com de les característiques i termes essencials de la mateixa.
 • Elaboració dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars. Aquesta elaboració suposa, en els contractes centralitzats, un procés de parametrització dels serveis que fixa criteris comuns per a la seva prestació –sense perjudici de respectar aquelles necessitats específiques de cada ministeri o organisme.
 • En els procediments en els quals s'escomet per primera vegada la contractació centralitzada dels subministraments o serveis, se sol·licita informe dels plecs a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.