Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Com hi participo

La participació d’una empresa en el sistema estatal de contractació centralitzada requereix licitar i resultar adjudicatària de les licitacions que es convoquin.

La contractació dels subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada pot realitzar-se a través dels següents procediments:

  • Contracte centralitzat: que s’adjudica conforme a les disposicions generals sobre la contractació del sector públic. La participació d’una empresa necessita que concorri a la licitació i resulti adjudicatària.

  • Acords marc: és un acord que se celebra amb una o diverses empreses mitjançant la corresponent licitació en la qual s’estableixen les condicions a les quals hauran d’ajustar-se els contractes basats que s’adjudiquin durant el seu període de vigència. L’adjudicació d’aquests contractes basats en un acord marc podrà fer-se directament a una empresa adjudicatària del mateix acord o bé a través d’una nova licitació, en la qual només podran participar les empreses adjudicatàries de l’acord marc, segons les normes que regeixen cada acord marc. Només poden celebrar-se contractes basats en un acord marc amb empreses adjudicatàries del mateix acord marc.

    La participació d’una empresa en els contractes basats, requerirà, per tant, licitar i ser adjudicatari del propi acord marc, i posteriorment resultar adjudicatària del contracte basat, amb o sense nova licitació.

  • Els sistemes dinàmics d’adquisició, permeten la incorporació al sistema de les empreses que compleixin els criteris de selecció durant tot el seu període de vigència. L’adjudicació dels contractes específics es realitza mitjançant una licitació a la qual poden concórrer les empreses admeses en el sistema dinàmic.

    La participació d’una empresa en els contractes específics requerirà, per tant, sol·licitar i ser admesa en el sistema dinàmic i posteriorment participar en les licitacions que es convoquin dels contractes específics i resultar-ne adjudicatària.

La Llei de Contractes del Sector Públic defineix les condicions de capacitat i solvència de l’empresa, per poder contractar amb el sector públic i els propis plecs de cada licitació defineixen les condicions específiques de solvència econòmica i tècnica

Es poden consultar les licitacions i adjudicacions promogudes per la DGRCC en el seu Perfil del Contractant a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.