Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Finalització de l'Acord Marc 05/2013, per al subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escànners
  01/07/2018

  Es comunica que el darrer 8 de juny de 2018 va extingir-se la vigència de l'Acord Marc 05/2013, per al subministrament d'impressores, equips multifuncionals i escànners, després d'haver transcorregut el termini estipulat en l'article 193.5 b) del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, sense que hagi sigut possible la licitació del nou acord marc que el substituirà. Per part de la DGRCC, està sent tramitat el nou Acord Marc 05/2018, amb el mateix objecte que l'anterior.

 • Finalització de l'Acord Marc 23/2015 de subministrament d'energia elèctrica (Fase 1)
  27/06/2018

  El proper 30 de juny finalitzarà la vigència de l'Acord Marc 23/2015. Pròximament entrarà en vigor l'AM 23/2017, per al subministrament d'energia elèctrica (Fase 2).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Actualització de la documentació associada a l'Acord Marc 20/2017 de subministrament de paper
  25/06/2018

  Nova versió del document d'Instruccions per a la tramitació dels contractes basats i dels annexos I, II, i III, incloent-hi el lot 2 i afegint-hi algunes qüestions relatives a la tramitació dels contractes basats. A més, ha sigut incorporat a la documentació associada a aquest Acord marc un nou document denominat “Notes d'Ajuda per a la Preparació de la Licitació Electrònica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic dels Contractes Basats en l'Acord Marc 20/2017”. Si necessiteu qualsevol aclariment, dirigiu-vos a papel.centralizado@minhafp.es o al telèfon 915958733.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Acord Marc 14/2017 de subministrament de vehicles turismes
  26/06/2018

  El dia 1 de juliol 2018 entra en vigor l'Acord Marc 14/2017 de subministrament de vehicles turismes. Ja estan disponibles per ser consultats els béns adjudicats.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Resolució per la qual s'aprova el Manual de bones pràctiques en matèria de contractació
  16/06/2018

  Resolució de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació per la qual s'aprova el Manual de bones pràctiques en matèria de contractació en la relació amb els operadors econòmics. En la línia de les mesures que permeten l'augment de la transparència en la contractació pública, aquest manual està destinat a orientar les actuacions dels empleats de la DGRCC, de les persones que participen en les Comissions de Seguiment dels contractes i acords marc centralitzats, i de les empreses que reben encàrrecs i contractes en relació amb la preparació de procediments de contractació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Visita de la delegació d'Ucraïna
  17/06/2018

  El 7 de juny de 2018, una delegació del Ministeri d'Economia, Desenvolupament i Comerç d'Ucraïna va fer una visita de treball a la DGRCC per conèixer l'organització i el funcionament de la Central de Contractació estatal a Espanya, en el marc de les visites fetes a diversos països europeus amb la finalitat de conèixer els diversos models d'implantació de polítiques de contractació pública i de racionalització de la contractació.

 • Celebració de la primera reunió del Fòrum de Centrals de Contractació
  17/06/2018

  El 29 de maig de 2018, a la seu de l'Institut Nacional d'Administració Pública, es va celebrar la primera reunió del Fòrum de centrals de contractació, organitzat per la DGRCC, amb presència de responsables de les centrals de contractació o unitats de contractació de totes les comunitats autònomes. A la reunió va assistir un representant de la Comissió Europea, que va presentar les perspectives de la contractació pública a Europa i la Sotsdirectora General de Contractació Electrònica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que va descriure la implementació de la licitació electrònica sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Amb aquesta iniciativa, es pretén crear una xarxa per al coneixement mutu dels diversos models organitzatius i procedimentals de la centralització de la contractació a Espanya, a nivell de l'Estat i de les comunitats autònomes, i per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques, en honor d'una millor especialització i professionalització de la contractació pública.

 • Entrada en vigor del lot 2 de l'Acord Marc 20/2017 per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores
  13/06/2018

  El proper dia 15 de juny de 2018 entrarà en vigor el lot 2 (paper reciclat) de l'Acord Marc 20/2017 de subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Publicació de nova resolució en matèria de centralització de contractes
  12/06/2018

  Resolució de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual es compleix la disposició addicional segona de l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió de les Centrals de Compra europees a Hèlsinki els dies 7 i 8 de juny
  12/06/2018

  Els dies 7 i 8 de juny va celebrar-se a Hèlsinki la primera reunió semestral de l'any 2018 de la xarxa europea de centrals de compra estatals, en la qual Espanya té representació des de la creació de la DGRCC l'any 2014. Els temes de discussió de la reunió van centrar-se en la posada en pràctica dels sistemes estatals de gestió de recursos contractuals, la celebració de sistemes dinàmics d'adquisició, el seguiment de l'execució dels contractes basats en acords marc i els serveis addicionals que proporcionen les centrals de contractació estatals als respectius països. En aquesta ocasió, la DGRCC va presentar, com a exemple de bona pràctica per ser considerada per la resta d'estats, la creació dels tribunals administratius de recursos contractuals (tant el central com els autonòmics) i la gestió que hi realitzen, de manera que es facilita la resolució dels recursos a contractes públics en temps molt acotats i de forma prèvia a la interposició de recursos contenciosos-administratius als tribunals de justícia ordinaris. La propera reunió se celebrarà a Dublín (Irlanda) al gener de 2019.